Vysoko efektívne učenie / integrované tematické vyučovanie (VEU / ITV)

Vzdelávací model Integrated Thematic Instruction, (Integrované tematické vyučovanie) amerických lektoriek Susan J. Kovalikovej a Karen D. Olsenovej z Kalifornie, súvisí s novým súborom pravidiel a limitov vzdelávania označovanou ako humanistické vyučovanie.

Vyučovanie podľa modelu VEU / ITV S. Kovalikovej sa v našej škole bude realizovať od školského roku 2010/2011.

Ide o spôsob vyučovania, ako pristupovať k vytváraniu takého prostredia na učenie, ktoré je mozgovo súhlasné, to znamená učiť sa čo najefektívnejšie.

Cieľom tohto modelu je zefektívniť vyučovanie na škole pomocou progresívnych vyučovacích metód a stratégií.

V modeli VEU / ITV sa ako prvoradá podmienka zdôrazňuje vytvorenie vonkajšieho i vnútorného prostredia, ktoré čo najviac napomáha procesu učenia. Len v takomto prostredí – neohrozenom, je možné od žiakov očakávať tvorivé a zmysluplné výkony.

Základ tvorí 9 mozgovo súhlasných zložiek, ktoré musia byť splnené, aby mozog účinne pracoval.
1. neprítomnosť ohrozenia
2. významnosť obsahu
3. možnosť výberu
4. primeraný čas
5. obohatené prostredie
6. spolupráca
7. okamžitá spätná väzba
8. dokonalé zvládnutie
9. podporujúce prostredie

Poznámka: uvedené mozgovo súhlasné zložky sú podrobne rozpracované a analyzované v literatúre: Kovaliková, S., Olsenová, D.: Integrované tematické vyučovanie, Bratislava: FABER, 1996.

Prvou fázou v procese prípravy kurikula pre triedu s VEU / ITV je tvorba celoročnej témy, ktorá obsahuje celoročné učivo a sociálne zručnosti upevňujúce sa v priebehu školského roka. Celoročná téma je reprezentovaná symbolickým názvom, ktorý je deťom blízky a zmysluplný. Podliehajú jej podtémy , mesačné /dvoj-trojmesačné/ učivá k celoročnej téme.

Pred príchodom učiteľa a začiatkom vyučovania si pozerajú knižky, alebo kreslia, robia činnosť, akú si sami zvolia. Pred vyučovaním si odkreslia a odpíšu mapu mysle – denný program, ktorý slúži namiesto rozvrhu hodín a zároveň poskytuje názornú priestorovú predstavu o dennom učive, čo budeme robiť.

V triede VEU / ITV „nezvoní“ , neobmedzujú nás 45 minútové hodiny. Jednotlivé predmety sú integrované, prepojené. Rovnaká téma sa preberá vo viacerých predmetoch z rôznych hľadísk a poukazuje sa na vzájomné súvislosti javov a poznatkov.

Vyučovanie prebieha v blokoch, kde každý blok má 90 minútové trvanie.

Medzi jednotlivými činnosťami sú do vyučovacieho procesu zaraďované rôzne relaxačné chvíľky, energizéry.

V triede sú lavice usporiadané netradične, žiaci majú svoju vlastnú knižnicu, oddychový kútik, kde si môžu kedykoľvek oddýchnuť.

Deň začína rannou komunitou – ide o spoločné stretnutie žiakov a učiteľa v kruhu. Kruh vyjadruje rovnocennosť vzájomných vzťahov, nemá začiatok, ani koniec. Nasleduje spoločný rozhovor o svojich pocitoch, zážitkoch problémoch, deti sa pozitívne naladia na vyučovanie. Pri komunite ide vždy o citovú zložku procesu učenia. Používa sa aj na konci dňa, keď sa deň hodnotí. Žiaci sa učia navzájom počúvať, neskákať si do reči, učia sa tolerancii, trpezlivosti a pod. V priebehu celého roka upevňujú pravidlá spolužitia v triede a sociálne zručnosti, ktoré dúfajme budú uplatňovať nielen v škole, ale aj v ďalšom živote.

Základné odlišnosti tried VEU / ITV od tried klasických sú v oblastiach:
a./ cieľov:
• rozvoj sociálnych zručnosť detí,
• celistvý pohľad na svet, chápanie vzájomných vzťahov okolitého sveta
• vytvorenie mozgovo súhlasného prostredia v škole
b./ obsahu vzdelávania a výchovy:
• integrácia predmetov na báze celoročných tém
• výchova životných zručností podľa S. Kovalikovej
c./ metód, prostriedkov a výchovy:
• ranná komunita, vyučovanie v blokoch, interakčné hry
• relaxácia, zážitkové učenie
• práca v skupinách, striedanie rôznych druhov činností /možnosť uplatnenia detí rôznych typov inteligencie/
d./ využívanie učebných pomôcok:
• využívanie konkrétnych autentických materiálov, manipulatív /pomôcky tvorivo vyrábané vyučujúcim/
• doplnková literatúra /encyklopédie, knihy o prírode a histórii a pod./

Výhody modelu VEU / ITV sú v:
• v aktivite
• samostatnosti
• tvorivosti žiakov
• v pozitívnej, pokojnej a radostnej atmosfére na vyučovaní
• v komplexnosti

Mgr. Monika Tomovčíková

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE / ITV V TRIEDE MGR. MARTY PALIGOVEJ

ROZHOVOR S PANI UČITEĽKOU MGR. MARTOU PALIGOVOU