História školy

V sedemdesiatych rokoch na západnom okraji mesta vyrástla pod rukami stavbárov nová dvadsaťsedemtriedna základná deväťročná škola. Od 1.9.1974 ju začalo navštevovať 755 žiakov, o ktorých sa staralo 43 pedagógov. Vyučovalo  sa v dvoch zmenách. Prvým riaditeľom bol Andrej Bajcura a zástupcami Anna Činčárová  a Michal Liška. Hoci v prvom školskom roku škola ešte nemala k dispozícii telocvičňu, nacvičovala sa spartakiáda a žiaci dosahovali pekné športové úspechy. Škola nadviazala priateľskú družbu so ZDŠ z Vyškova na Morave, ktorá spočívala najmä vo vzájomných stretnutiach žiakov a pedagógov i vo výmenných letných pionierskych táboroch medzi našimi a českými pioniermi.

Už dva roky po vzniku školy bola zriadená prvá trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky. V školskom roku 1978/79 bol daný do užívania i nový športový areál – futbalové, volejbalové, hádzanárske ihrisko, atletická dráha a doskočisko. Od roku 1979  sa vyučovalo v ročníkoch 1.stupňa podľa novej koncepcie vyučovania. Škola organizovala veľmi bohatú spoločenskú i športovú činnosť. Pravidelne sa začala organizovať ŠŠO. Zriadila sa nová počítačová učebňa a žiaci dosahovali popredné umiestnenia v umeleckých, prírodovedných aj športových súťažiach v rámci okresu i kraja. V tomto roku dosiahol počet žiakov maximum – 1111. Učili sa v 36 triedach a v 11 oddeleniach školskej družiny na dve zmeny. Počas nasledujúcich rokov sa v škole zriadili športové triedy so zameraním na futbal a v každom ročníku jedna trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov .

Po nežnej revolúcii prebiehal v škole proces formovania identity. Začali sa vyučovať štyri cudzie jazyky, zriadila sa špeciálna učebňa etickej výchovy. V roku 1996 Ministerstvo zdravotníctva a školstva SR udelilo škole CERTIFIKÁT o prijatí do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.

Vo vedení školy sa vystriedali riaditelia: Mgr. Ján Kovaľ, PaedDr. Igor Remák, Mgr. Helena Eliášová, Mgr. Irena Hospodárová, Mgr. Eleonóra Kanócová. Od 1. 2. 2022 bol povereným riaditeľom Mgr. Martin Petrovič. Vo funkcii zástupcov pracovali Ladislav Lenhard, Jozefína Lopuchová, Mária Dobranská, Valéria Kmecová, Anna Libová, Valéria Kolesárová, Mária Skoková, Eleonóra Kanócová, Martin Nebesník, Anna Giraltošová a Monika Tomovčíková.

Za pôsobenia bývalého vedenia školy riaditeľky Eleonóry Kanócovej a zástupcov Martina Nebesníka a Anny Giraltošovej sa v škole zriadili triedy pre deti so všeobecno-intelektovým nadaním, zdokonalilo  sa technické a materiálne vybavenie školy, zrekonštruoval sa športový areál i celkový interiér a exteriér školy.

Od 1. 8. 2022 je riaditeľom školy Mgr. Martin Nebesník a zástupcami riaditeľa Mgr. Veronika Kmecová – pre I. stupeň  a Mgr. Martin Petrovič – pre II. stupeň. 

O kvalitnej, fundovanej a systematickej práci všetkých zainteresovaných pedagógov svedčí výrazné uplatnenie viacerých absolventov školy v mnohých oblastiach verejného, umeleckého i športového života našej spoločnosti. Všetci títo úspešní ľudia tak šíria dobré meno našej školy.

Lebo žiaci i učitelia prichádzajú a odchádzajú, iba škola ostáva a píše svoju históriu.