História školy

V sedemdesiatych rokoch na západnom okraji mesta vyrástla pod rukami stavbárov nová dvadsaťsedemtriedna základná deväťročná škola. Od 1.9.1974 ju začalo navštevovať 755 žiakov, o ktorých sa staralo 43 pedagógov. Vyučovalo  sa v dvoch zmenách. Prvým riaditeľom bol Andrej Bajcura a zástupcami Anna Činčárová  a Michal Liška. Hoci v prvom školskom roku škola ešte nemala k dispozícii telocvičňu, nacvičovala sa spartakiáda a žiaci dosahovali pekné športové úspechy. Škola nadviazala priateľskú družbu so ZDŠ z Vyškova na Morave, ktorá spočívala najmä vo vzájomných stretnutiach žiakov a pedagógov i vo výmenných letných pionierskych táboroch medzi našimi a českými pioniermi.

Už dva roky po vzniku školy bola zriadená prvá trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky. V školskom roku 1978/79 bol daný do užívania i nový športový areál – futbalové, volejbalové, hádzanárske ihrisko, atletická dráha a doskočisko. Od roku 1979  sa vyučovalo v ročníkoch 1.stupňa podľa novej koncepcie vyučovania. Škola organizovala veľmi bohatú spoločenskú i športovú činnosť. Pravidelne sa začala organizovať ŠŠO. Zriadila sa nová počítačová učebňa a žiaci dosahovali popredné umiestnenia v umeleckých, prírodovedných aj športových súťažiach v rámci okresu i kraja. V tomto roku dosiahol počet žiakov maximum – 1111. Učili sa v 36 triedach a v 11 oddeleniach školskej družiny na dve zmeny. Počas nasledujúcich rokov sa v škole zriadili športové triedy so zameraním na futbal a v každom ročníku jedna trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov .

Po nežnej revolúcii prebiehal v škole proces formovania identity. Začali sa vyučovať štyri cudzie jazyky, zriadila sa špeciálna učebňa etickej výchovy. V roku 1996 Ministerstvo zdravotníctva a školstva SR udelilo škole CERTIFIKÁT o prijatí do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike.

Vo vedení školy sa vystriedali riaditelia: Mgr. Ján Kovaľ, PaedDr. Igor Remák, Mgr. Helena Eliášová a Mgr. Irena Hospodárová. Vo funkcii zástupcov pracovali Ladislav Lenhard, Jozefína Lopuchová, Mária Dobranská, Valéria Kmecová, Anna Libová, Valéria Kolesárová, Mária Skoková a Eleonóra Kanócová.

V súčasnosti školu už jedenásty rok vedie Mgr. Eleonóra Kanócová so svojimi zástupcami Mgr. Annou Giraltošovou a Mgr. Martinom Nebesníkom. Počas ich pôsobenia   sa v škole zriadili triedy pre deti so všeobecno-intelektovým nadaním, zdokonalilo  sa technické a materiálne vybavenie školy, zrekonštruoval sa športový areál i celkový interiér a exteriér školy.

O kvalitnej, fundovanej a systematickej práci všetkých zainteresovaných pedagógov svedčí výrazné uplatnenie viacerých absolventov školy v mnohých oblastiach verejného, umeleckého i športového života našej spoločnosti. Všetci títo úspešní ľudia tak šíria dobré meno našej školy.

Lebo žiaci i učitelia prichádzajú a odchádzajú, iba škola ostáva a píše svoju históriu.