1. PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ
  2. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí. 
  3. Podpora profesijnej orientácie žiakov na ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na pracovné zručnosti a práca s talentami.
  4. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.
  5. Aktivizujúce metódy vo výchove .
  6. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.
  7. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.
  8. Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy.