Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVS RŠ) je ďalším krokom napĺňania Koncepcie informatizácie rezortu školstva. Nositeľom projektu je MŠVVŠ SR, partnerom projektu bude Metodicko-pedagogické centrum, ktoré bude zodpovedné za organizačno-personálne zabezpečenie logistickej časti projektu a využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby. Projekt je financovaný v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti.
     Súčasným trendom na trhu s IKT je globálny posun od používania PC a notebookov k masívnejšiemu využívaniu tabletových zariadení vo všetkých oblastiach životných situácií. V oblasti rozvoja najmodernejších technológií na podporu výučby sa tento trend prejavuje smerovaním k využívaniu digitálneho vzdelávacieho obsahu (DVO), t.j. kvalitne spracovaného multimediálneho obsahu, poskytovaného prostredníctvom moderných zariadení a periférií ako sú dotykové tablety a interaktívne tabule, ktoré zapájajú širšie spektrum senzorických funkcií jednotlivca. Atraktívna forma výučby využitím nástrojov a pomôcok DVO poskytuje možnosti efektívnejšej výučby (názornosť, prepojenosť praktického života s teoretickými poznatkami, a pod.).
     Trend rastu používania moderných zariadení má dopad aj na využívanie služieb eGovernmentu, kde je predpoklad, že v krátkej dobe niekoľko nasledujúcich rokov bude výrazná časť transakčných eGov služieb realizovaná práve z moderných mobilných zariadení. Preto je dôležité pripravovať novú generáciu na potreby zvýšenej digitálnej gramotnosti už od školského a predškolského veku.
     Na uvedené potreby a trendy štát už v uplynulých rokoch reagoval čiastkovými investíciami do tvorby digitálneho obsahu upraveného pre existujúcu infraštruktúru zariadení na školách. Neboli ale podporené investície do moderných koncových zariadení pre modernú výučbu, pričom svetové trendy smerujú práve k nasadzovaniu takýchto zariadení. Investície boli realizované predovšetkým do nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania (druhý stupeň ZŠ a stredná škola), chýba pokrytie stupňa materských škôl a prvého stupňa ZŠ.
     V súčasnosti majú materské, základné a stredné školy nedostatočné IT vybavenie. Prevažná väčšina používaného vybavenia z oblasti IKT je morálne zastaraná a veľmi ťažko použiteľná na digitálne vzdelávanie, ktoré je v súčasnej dobe prioritou v modernom vzdelávaní.
     V rámci národného projektu EVS RŠ bude vytvorený informačný systém Elektronické služby vzdelávacieho systému regionálneho školstva (ESVSRŠ), ktorý zabezpečí elektronickú podporu procesov zameraných na tvorbu a sprístupňovanie Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP). Uvedený systém bude tvoriť bázu pre  vypracovanie učebného plánu  prípravy na vyučovanie, pre sprístupňovanie digitálneho učiva ako aj pre elektronickú podporu pre samotné vyučovanie a domácu prípravu žiakov.
Do vzdelávacieho procesu vstúpia digitálne triedy, ktoré budú predstavovať ucelené riešenie s procesnou podporou zavádzania prvkov digitálnej výučby do všetkých fáz vzdelávacieho procesu – prípravy na hodinu, samotného vyučovania a následnej domácej prípravy. Poskytovaný vzdelávací obsah bude na mieru prispôsobený moderným koncovým zariadeniam s dotykovým ovládaním pre zabezpečenie plynulého prechodu od tradičných foriem výučby k výučbe s využitím digitálnych prvkov.
     Pre všetky materské, základné a stredné školy cieľového územia, spĺňajúce projektom stanovené indikátory, budú pripravené sety zariadení obsahujúci interaktívnu tabuľu s notebookom. Pre materské školy budú zároveň poskytnuté vzdelávacie sety s edukačným softvérom pre školskú pripravenosť, s digitálnymi vzdelávacími materiálmi a farebnou tlačiarňou. Pre základné školy budú k interaktívnym tabuliam dodávané vzdelávacie sety pre vyučovanie matematiky na I. stupni pre minimálne 15 vybraných tematických celkov podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED1. Pre vybrané školy bude dodaný set tabletov spolu s routerom pre vybavenie digitálnej učebne. Pre vyučovanie na tabletoch bude zároveň prispôsobených 250 vzdelávacích jednotiek pre prírodovedné predmety matematika, fyzika, chémia a biológia.
     Vytvorený informačný systém ESVSRŠ bude slúžiť potrebám pedagogických pracovníkov, odbornej verejnosti, žiakom a ich rodičom. Všetci používatelia sa budú do systému prihlasovať svojím používateľským menom a heslom a budú mať sprístupnený svoj upravený obsah tak v škole, ako aj v rámci domácej prípravy.
     Z pohľadu pedagogických pracovníkov vytvorený IS umožní:
– podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní ŠkVP,
– vyhľadávať edukačné materiály a digitálny vzdelávací obsah vhodný pre zaradenie do vyučovacieho procesu
– realizovať prípravu učebných plánov a prípravy na vyučovanie priamo s využitím prvkov digitálnej výučby,
– využívať nástroje systému na riadenie vyučovacej hodiny digitálnej triedy a následne domácej prípravy s využitím prvkov digitálnej výučby.
     Z pohľadu žiaka prinesie systém možnosť spätne sa vrátiť k digitálnym materiálom použitým v rámci výučby a následne tieto a doplňujúce materiály využívať v rámci domácej prípravy.
     Z pohľadu rodiča implementovaný IS prinesie možnosť sledovania progresu dieťaťa v procese výučby a v rámci domácej prípravy poskytne možnosť užšieho naviazania na preberanú tematiku v rámci výučby v škole.
     V oblasti rozvoja školskej pripravenosti poskytne implementovaný IS prístup k jednotnej metodike a nástrojom prípravy a posudzovania školskej spôsobilosti pre pracovníkov materských a základných škôl, externým odborníkom a rodičom. Pracovníci škôl a externí odborníci tak získajú nástroj pre efektívnejšiu prípravu a posudzovanie rozvoja dieťaťa. Rodičom systém umožní sledovať proces rozvoja jednotlivých schopností dieťaťa, čím zároveň dostanú možnosť venovať sa potrebným oblastiam v rámci domácej prípravy dieťaťa.
zdroj: MŠ SR