Oficiálna stránka Zelenej školy – klikni na nadpis

Zelená škola u nás – www – klikni na nadpis

Aktivity a fotogaléria Zelenej školy 2015-2017 – klikni na nadpis

Aktivity a fotogaléria Zelenej školy 2017-2019 – klikni na nadpis

Aktivity a fotogaléria Zelenej školy 2019-2021 – klikni na nadpis

“Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.”

Od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi, ktoré vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu.

Cieľom programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej „zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti.

„Walk your talk.“ – prenesene: „O čom rozprávaš, to aj urob, tak aj konaj.“ tento postup vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu skutočných problémov školy a prostredia, v ktorom žijú.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

 • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia,
 • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne,
 • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor,
 • byť tvoriví, aktívni a zvedaví,
 • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

 

Metodika 7 krokov:

1. Získajte priateľov – vytvorenie Kolégia Zelenej školy

2. Zistite, ako je na tom vaša škola – Environmentálny audit školy

3. Zoraďte si vaše nápady – Environmentálny akčný plán

4. Zhodnoťte, ako vám to na škole ide – Monitoring a hodnotenie

5. Zaujmite ostatných – Pro-environmentálna výučba

6. Zaktivizujte okolie – Informovanie a spolupráca

7. Zakreslite vaše hodnoty – Eko-kódex

 

Náplňou programu je splnenie týchto siedmych krokov.

 1. Kolégium Zelenej školy – klikni na nadpis

Pre splnenie 1. kroku naša ZŠ vytvorila Kolégium, ktoré bude následne organizovať a riadiť aktivity projektu na škole.

 1. Environmentálny audit školy – klikni na nadpis

Kolégium za aktívnej účasti personálu školy aj detí, prostredníctvom pracovných listov uskutočnilo Environmentálny audit školy. Na jeho základe sme si pre toto certifikačné obdobie na podrobné rozpracovanie vybrali oblasť Zeleň a ochrana prírody.

 1. Environmentálny akčný plán – klikni na nadpis

Environmentálny akčný plán je pomôcka, ktorá vám pomôže ísť za vašimi cieľmi a ostať na vami vytýčenej ceste. Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školskou komunitou.

 1. Monitoring a hodnotenie

Priebeh programu na škole a úspešnosť zavádzaných opatrení k šetreniu životného prostredia dokumentuje Monitoring a hodnotenie.

 1. Pro-environmentálna výučba

Pro-environmentálna výučba – zahŕňa každodennú výchovu a vzdelávanie s environmentálnym zameraním.

 1. Informovanie a spolupráca

Plnenie programu Zelenej školy na ZŠ je závislé na úzkej spolupráci všetkých zamestnancov školy a na zapojení sa rodičov detí a iných rodinných príslušníkov, ale aj rôznych organizácií. S ohľadom na to je nevyhnutné informovať o uskutočnených i o plánovaných akciách vhodnými formami /prostredníctvom školského časopisu, formou násteniek, letáčikov, článkov v tlači i príspevkov v detských časopisoch, vystúpením v médiách, prostredníctvom výstav, web-stránkou školy…/.

 1. Ekokódex – klikni na nadpis

Ide o spoločné vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre každého kto navštevuje školu. Eko-kódex by mal byť výsledkom vyjednávania čo najviac žiakov a zamestnancov školy. Môže ísť o súhrn konkrétnych činností a zásad, na ktorých sa všetci dohodli.

metodika_7_krokov_zelenej_školy