Hodnotenie v škole

Dňa 27. apríla 2010 sa stretli vedúce metodických združení a vedúce a vedúci predmetových komisií s Dr. Ivanom Pavlovom, PhD. z Metodického centra v Prešove, aby spoločne hľadali východiská tvorby kvalitného Školského vzdelávacieho programu, ktorého súčasťou v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a teoretickými východiskami modernej didaktiky bude :
– obsahový štandard (s deklaratívnou, konceptuálnou, procedurálnou, metakognitívnou dimenziou a vymedzením základného učiva)
– výkonový štandard
– kľúčové kompetencie (prepojené s výkonovým štandardom)
– medzipredmetové vzťahy (prierezové témy)
– metódy preverovania.

Neoddeliteľnými súčasťami Školského vzdelávacieho programu budú :
– učebné osnovy – vymedzujúce výchovnovzdelávacie ciele, obsah a rozsah vyučovacích jednotiek v danom vyučovacom predmete
– tematické výchovno – vzdelávacie plány jednotlivých vyučovacích predmetov
– nástroje hodnotenia žiakov i zamestnancov.

Seminár na tému Hodnotenie v škole je jednou z ďalších aktivít financovaných z projektu Škola, v ktorej sa všetci učia ako poznávať veci okolo nás podporovaného Európskym sociálnym fondom v rámci programu Premena tradičnej školy na modernú. Veríme, že obsahovo kvalitný Školský vzdelávací program a dobre nastavené kritéria hodnotenia školy prispejú k tejto premene.