Kľúčový cieľ projektu:
Vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania
 
Aktivity projektu:

 1. Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM (tieto testy a úlohy budú pre širší rozsah vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí a pre rôzne úrovne náročnosti. Nová databáza NÚCEM = testy a úlohy pre učiteľov, školy a národné merania t.j. Testovanie 9 a Maturita)
 2. Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl

 
Cieľové skupiny projektu:

 • žiaci a pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ,
 • zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania – napr. NÚCEM, Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav,
 • študenti II. a III. Stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním prác na pedagogický výskum a hodnotenie kvality vzdelávania

 
Hlavné ciele:

 • Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania
 • Zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM
 • Vytvorenie databáz testov a úloh – približne 30.000 úloh zo všeobecnovzdelávacích predmetov a približne 130 testov zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií
 • Moderné a softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh
 • Zefektívnenie a urýchlenie porovnávania dosiahnutých výsledkov v predmetoch z oblastí vzdelávania pre učiteľa, školy, NÚCEM, MŠVVaŠ SR

Prínos pre školy:

 • Moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy
 • Podpora autoevalvácie školy
 • Zvýšenie prestíže školy
 • Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh

 Prínos pre pedagóga:

 • Možnosť tvorivo sa podieľať na príprave elektronických testov a úloh
 • Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh
 • Moderný, rýchly a softvérovo bezpečný spôsob hodnotenia žiakov
 • Jednoznačnosť a zrozumiteľnosť žiakmi písaného textu

  Prínos pre žiaka:

 • Rýchla objektívna spätná väzba pri preverovaní vedomostí
 • Atraktívnejšia forma hodnotenia

Častejšie využívanie moderných technológií v školy

Druhy testovaní:
Školské testovania koordinované s NÚCEM v čase dohodnutom so školou
Certifikačné elektronické testovania (Maturita online, Testovanie 9 online)
Učiteľské testovania, kde si učitelia sami prispôsobia a využijú už hotové testy pre svoje potreby

zdroj: NÚCEM