Projekt: “Škola, v ktorej sa všetci učia, ako poznávať veci okolo nás “

Cieľom projektu je vytvorenie programu školy založenom na moderných metódach, inovovaných učebných materiáloch a didaktických prostriedkoch, ktoré budú zamerané na rozvoj nových kľúčových kompetencií žiakov.

Žiaci tak budú lepšie pripravení jednak na stále sa vyvíjajúci a sofistikovanejší trh práce ako aj na svoje nadväzujúce vzdelávanie v systéme stredoškolského vzdelávania. Aktivity projektu prispejú k rozvoju zručností, ktoré sú potrebné pre osobný rast a rozvoj žiakov, aktívne občianstvo, sociálne začlenenie a zamestnanosť – rozvoj komunikácie v materinskom jazyku i cudzích jazykoch, matematické zručnosti a základné zručnosti v oblasti vedy a technológie, digitálna zručnosť, medziľudské, medzikultúrne a spoločenské zručnosti a občianska zručnosť, podnikanie, kultúrna vnímavosť. Žiaci budú mať viac príležitostí v rámci aktivít osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania prírodných javov. Každý žiak dostane také základy, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti pri riešení problémov v reálnych životných situáciách.

Výber cieľovej skupiny sme realizovali na základe odporúčania Ministerstva školstva SR v Štátnom vzdelávacom programe s dôrazom na prírodovedné predmety na I. a II. stupni základnej školy. Cieľom je zároveň aj aplikácia nových foriem a metód smerom k potrebám školského kurikula, vytvorenie priestoru pre tvorivú prácu pedagógov, posilnenie výchovy a zdokonalenie komplexného rozvíjania poznávacích funkcií žiakov.

Zavedením moderných IKT do vyučovania prírodovedných, spoločenskovedných predmetov ako aj cudzích jazykov – napr. využitím interaktívnych tabúľ vo vyučovaní, dôjde k inovácií obsahu a metód vzdelávania a k skvalitneniu výstupov vzdelávania.

Vypracujeme metodické materiály k jednotlivým tematickým celkom učiva na ZŠ, čo prispeje k obsahovej a procesnej premene tradičnej školy na modernú. Zároveň vytvoríme učebný materiál, kde žiaci pochopia spojitosť medzi školou a skutočným životom. Škola sa tak stane miestom na učenie a cvičenie najlepšieho osobného výkonu s kolektívnou prácou. Výsledkom by mal byť viditeľný efekt kolektívnej práce nielen pedagógov, ale predovšetkým žiakov.

Metodológia tvorby aktivít vychádza z platnej ekonomickej legislatívy a oprávnených výdavkov projektu.

 

Analýza hodnotiacich nástrojov školy

E – learning – úlohy

Od vzdelávacieho programu k vyučovcej hodine

Tvorba a overovanie elektronických učebných textov s využitím doplnkových učebných textov

Tvorba a overovanie učebných textov pre interaktívnu tabuľu s využitím didaktických prostriedkov

Tvorba pilotné overovanie pojmových dotazníkov a testov zisťujúcich porozumenie učiva