Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy s dôrazom na inováciu spôsobu a metód výučby na základných a stredných školách

Rozšírenie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy bude zamerané na zvyšovanie odbornosti s cieľom kvalifikovanejšie viesť telovýchovný proces na školách a na podporu zmien vo výučbe telesnej výchovy na základných a stredných školách tak, aby výučba bola viac zážitková a motivujúca pre súčasnú generáciu detí a mládeže. Týmto spôsobom sa zabezpečí nielen prispôsobenie procesu neformálneho, ale aj formálneho vzdelávania aktuálnym potrebám spoločnosti, čím bude napĺňaný aj globálny cieľ OP Vzdelávanie.

Programy budú orientované na zážitkový spôsob výučby telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy. Učitelia budú vedení k využívaniu nových postupov vo výučbe, k zavádzaniu nových športových a pohybových aktivít do procesu vzdelávania a k využívaniu inovatívnych pomôcok, čím sa telesná výchova zatraktívni pre deti a mládež a zároveň sa prehĺbi i rozšíri kvalifikácia učiteľov pre vyučovanie telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy.

zdroj: MŠ SR