Podporiť profesijnú orientáciu žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom odbornej publicity tak, aby žiak ZŠ pri rozhodovaní o budúcom povolaní zobral do úvahy zameranie hospodárstva svojho regiónu resp. SR a ich prognózu v strednodobom a dlhodobom horizonte. Zároveň by sa rozhodol pre budúce štúdium tak, aby mohol uplatniť získané odborné vedomosti a zručnosti, ktoré získal vzdelávacím procesom vo vybudovaných odborných učebniach novými vyučovacími metódami a formami zameranými na zážitkové učenie. Celá koncepcia smeruje k budúcej vyššej konkurencieschopnosti týchto žiakov na trhu práce.

V rámci aktivity 2.1. sa bude realizovať čiastková aktivita 2.1.1, ktorá zabezpečí zlepšenie úrovne poskytovania profesijnej orientácie pre žiakov ZŠ, aby sa rozhodovali o budúcom štúdiu na SOŠ podľa potreby a uplatniteľnosti na trhu práce. V rámci A 2.1.1.1 sa vytvorí a poskytne program kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov ZŠ venujúcim sa profesijnej orientácii žiakov ZŠ zameraný na profesijnú orientáciu na OVP na SOŠ. Jej hlavnými činnosťami budú metodická činnosť pre profesijnú orientáciu žiakov ZŠ na OPV na SOŠ, vytvorenie funkčného nástroja na identifikáciu potenciálu orientácie žiakov piateho, šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka, kontinuálne vzdelávanie učiteľov a overovanie využitia potenciálu orientácie žiakov ZŠ na OPV na SOŠ.

Zdroj: ŠIOV