Hodnotiace kritéria 2022 – 2023 
 
Hodnotiace kritéria školy ako súčasť Školského vzdelávacieho programu
 
Kvalita výučby je optimálny priebeh procesu vyučovania učiteľa a učenia sa žiakov na splnenie požiadaviek zúčastnených partnerov, ktoré sú objektívne hodnotené.
Pod pojmom kvalitná škola máme na mysli dobrú školu – školu, ktorá má vysokú profesionálnu úroveň, pod pojmom kvalitný učiteľ, rozumieme  najčastejšie dobrého učiteľa – učiteľa, spĺňajúceho všetky podmienky kladené v súčasnosti na odborníka v oblasti vzdelávania.
Jedným z princípov všetkých systémov manažérstva kvality je merateľnosť výsledkov práce a riadenie na základe faktov. Výsledky vzdelávania – výchovno-vzdelávacieho procesu sú veľmi rozmanité: vedomosti, intelektuálne a praktické zručnosti, schopnosti, postoje, hodnotový systém žiakov atď. Kvalita základného vzdelávania a výchovy, najmä vo vzťahu edukácie k moderným potrebám zahŕňa kvalitnú prípravu na život v dospelosti, meranie zlepšenia statusov, efektívnosť a profesionalita rolí učiteľov, organizácia, obsah a štruktúra učebných osnov a metód hodnotenia, efektívne kvalitatívne faktory školských výkonov. Kvalitná škola nie je len tá, ktorá veľa naučí, ale ktorá zároveň premyslene a systematicky rozvíja všetky poznávacie funkcie a procesy žiakov, ktorá silne pozítivne ovplyvňuje osobnosť žiakov konkrétne jeho metakognitívne  schopnosti, city a emócie, aktivitu a motiváciu žiakov, prosociálne správanie.
Dôležitým aspektom kvalitnej školy je, ako rozvíja poznávací systém žiaka, to znamená do akej miery dokáže:
 • dať informácie, vedomosti a trvať na ich pochopení,
 • naučiť žiakov hodnotiť, kritizovať názory a hľadať kompromisy,
 • naučiť ich tvoriť a tvorivosti nielen v myslení, ale aj v cítení, konaní, tvoriť riešenia, vzťahy, riešiť konflikty, používať heuristické metódy – metódy tvorivého riešenia konfliktov a problémov.
Pri celkovom hodnotení školy rozlišujeme aj niekoľko ďalších kľúčových kritérií:
 • Podmienky vzdelávania a výchovy – stav školy, budovy, pomôcky, ihriská, ale aj širšie podmienky – klíma školy, kultúrne, spoločenské, atď.
 • Prostriedky, pomocou ktorých sa má dosiahnuť zlepšenie kvality školy – finančné prostriedky, ale aj metódy, spôsoby, formy, akými sa žiaci vzdelávajú a vychovávajú.
 • Učitelia –  najmä tvoriví učitelia sú rozhodujúcim faktorom kvality školy.
 • Rodičia a komunita – rodičia predstavujú faktor, ktorý spoluvytvára podmienky výchovy.
Vnútorný systém hodnotenia kvality je zameraný na 4 oblasti:
 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov.
 2. Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov.
 3. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov.
 4. Hodnotenie školy.