Vysoko efektívne učenie/ITV v triede Mgr. Marty Paligovej

Od školského roku 2011/12 začala v škole vyučovať pani učiteľka Mgr. Marta Paligová, ktorá sa venuje Vysoko efektívnemu učeniu – Integrovanému tematickému vyučovaniu. Tento inovačný program je ako jediný alternatívny overený Ministerstvom školstva SR. Predstavuje komplexný program, ktorý v sebe integruje všetky princípy efektívneho učenia.

Mgr. Marta Paligová sa venuje tomuto programu niekoľko rokov a skúsenosti a výsledky jej a ďalších kolegov na Slovensku potvrdzujú, že model VEU-ITV reaguje na požiadavky na vzdelávanie súčasnosti a budúcnosti.

Vyučovací obsah jednotlivých predmetov sa tematicky integruje. Individuálny prístup k žiakom rešpektuje skutočnosť, že každé dieťa má svoj spôsob učenia sa, čo zvyšuje jeho školskú úspešnosť. Moderné vyučovacie stratégie systematicky rozvíjajú tvorivosť, komunikačné zručnosti, kritické myslenie, riešenie problémov a zručnosti pre spoluprácu.

Efektivitu a kvalitu učenia zvyšuje ucelené a systematické učenie sa životným zručnostiam, čo predpokladá ich úspešné používanie, tak v skupine ako aj v bežnom živote detí. Preto žiaci pani učiteľky v I.E majú nový predmet Rozvoj životných zručností. Tento predmet je ojedinelý na Slovensku a učebné osnovy vypracovala Mgr. Paligová.

Jedným z dôkazov úspešnosti práce pani učiteľky s týmto programom je aj anonymný prieskumný dotazník, ktorý bol zadaný rodičom žiakov, ktorý absolvovali celý 1. stupeň v triede ITV.

Prvý dotaz:

V druhom dotaze „Označte či sa daný jav vyskytuje v klasickej alebo ITV triede“ označili rodičia možnosti takto:

V treťom dotaze sa mali rodičia vyjadriť k tomu, či by dali znova svoje dieťa do ITV triedy, pričom sa 100 % vyjadrilo kladne.

K poslednému dotazu dotazníka „Zhodnoťte celkovo efektívnosť ITV z pohľadu rodiča“ sa respondenti vyjadrili takto:

Viac o inovačnom programe VEU-ITV v triede Mgr. Marty Paligovej sa dozviete na webovej stránke:

http://edu-paligova1.webnode.sk/