História a vznik tried s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov

V školskom roku 1976/77 bola zriadená prvá trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov za p. riaditeľa Bajcuru, triednou učiteľkou bola p. Libová. Táto trieda bola prvou v našom meste.

Výber žiakov do matematických tried

Žiaci matematických tried musia absolvovať psychologické testy, na základe ktorých je urobený následný výber.

Čím sa líšia matematické triedy od klasických?

Do roku 2012 podľa učebného plánu pre triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov mali žiaci zvýšený týždenný počet hodín matematiky na 6 h v 5., 6., 7. ročníku, vo všetkých ročníkov bola možnosť delenia vyučovacích hodín matematiky, v 7. a 9. ročníku mali po 3 h fyziky, v 8. a 9. ročníku 3 h chémie
(1 h laboratórne práce). Redukované mali vyučovanie technickej výchovy v 8. a 9. ročníku.

Nový školský vzdelávací program (od roku 2012 na celom druhom stupni ZŠ) upravil tento počet posilnením vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami a vzdelávacej oblasti Človek a príroda.
Počas celej existencie matematických tried sme vychovali veľa vynikajúcich absolventov, ktorí veľmi dobre reprezentovali našu republiku aj na medzinárodnej úrovni.
Za všetkých len pár mien:
Mário Drozd
Martin Fábry
Lucia Procivňáková
Peter Vajda
Jakub Šafin