ZAMERANIE ŠKOLY

Vážení rodičia!

Vzdelanie je, bolo a bude stále dôležitou súčasťou nášho života. Prostredníctvom neho máme možnosť získavať nepoznané informácie a rozširovať tak obor našich vedomostí. Mnohí z nás sú nároční pre vlastné zdokonaľovanie.

Škola, základ života. V dnešnej dobe vyspelej spoločnosti by sme mohli doplniť – škola, základ kvalitného života. Vzdelanie je pre mnohých z nás prvoradou prioritou. Pri kúpe výrobku sa zákazník musí sám rozhodnúť, či konkrétny výrobok spĺňa jeho požiadavky. Všetky výrobky, ktoré sú dobré a pekné sú v bežnom živote chápané ako kvalitné výrobky. Kvalitu posudzujeme v službách, ktoré ako zákazníci využívame.

Vo vzdelávaní sa pod pojmom kvalita rozumie modernizácia školy, kvalifikovaný pedagogický zbor, úspechy žiakov vo vzdelávaní, ku ktorým napomáha dobrá klíma školy a vedenie školy a mnoho ďalších kladných faktorov.

Vážení rodičia, stojíte pred dôležitým rozhodnutím pre vaše dieťa. V nasledujúcich riadkoch by sme radi predstavili našu školu.

Základná škola Okružná 17, Michalovce je úplnou základnou školou s deviatimi pôsobí 57 pedagogických zamestnancov a navštevuje 840 žiakov (39 tried), na 1. stupni je 350 žiakov (18 tried), na 2. stupni 490 žiakov (21 tried). Počtom žiakov patrí k najväčším v okrese, čo je dôsledkom nadštandardnej výchovno-vzdelávacej ponuky školy. Vyučovací proces je najdôležitejším procesom na škole a jeho kvalita je rozhodujúcou aj pre kvalitu školy. Škola má pripraviť žiaka na život, ale aj na ďalšie štúdium. Má poskytnúť taký program, ktorý žiaka zaujme  a bude rozvíjať jeho myslenie a tvorivosť. Vyučovací proces nie je iba na získavanie nových vedomostí, ale má rozvíjať aj potreby žiakov, ktoré sú dôležité pre život. Vo výučbe postupne prechádzame od encyklopedických znalostí k takým formám a metódam práce, pri ktorých žiaci využívajú tvorivosť, tvorbu spracovania žiackych projektov, problémové a skupinové vyučovanie, ale aj samostatnú prácu.

Vo vyučovaní venujeme veľkú pozornosť informačno-komunikačným technológiám, ktoré robia učenie efektívnejším. Naša škola je vybavená plne funkčnými štyrmi počítačovými učebňami, triedami s interaktívnou tabuľou a dataprojektormi.
Náplňou nášho vzdelávacieho programu je vzdelávať všetkých žiakov so zreteľom na ich individuálne potreby.

Zrkadlom kvalitného vyučovacieho procesu sú mnohé významné úspechy našich žiakov. Žiaci sú na súťaže pripravovaní počas vyučovania, ale aj v rámci záujmových útvarov, ktoré vedú naši pedagógovia. Aj v týchto záujmových útvaroch sa rešpektujú individuálne potreby žiakov, a preto sú zamerané na vedu, šport, umelecké slovo či tanec.

V našom vyučovacom procese nezabúdame ani na dôležitosť cudzích jazykov. Do you speak English? Sprechen Sie deutsch? „Gavarite pa rusky?“ Tieto cudzie slová znejú v triedach od 1. ročníka. Žiaci získavajú na hodinách cudzieho jazyka kvalitné základy pre ďalšie štúdium. Súčasťou výučby cudzieho jazyka sú aj zahraničné exkurzie, počas ktorých si žiaci overia svoje jazykové vedomosti a komunikáciu v praxi. Cudzie jazyky sa v našej škole vyučujú vo všetkých typoch / moduloch tried.

Naša škola má okrem tried s klasickým zameraním aj triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy a v neposlednom rade triedy pre intelektovo nadaných žiakov.

Žiaci sa v triedach s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov naučia tvorivo a efektívne riešiť situácie a problémy v tejto oblasti, kriticky myslieť, hodnotiť výsledky svojej práce, nadobudnú predpoklady a praktické zručnosti pre ďalšie vzdelávanie.

V triedach s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy nájdu svoje uplatnenie chlapci so záujmom o futbal a dievčatá o hádzanú. Žiaci v týchto triedach získajú okrem kvalitného základného vzdelania aj profesionálne uplatnenie v oblasti športu.

Žiakom v intelektovo nadaných triedach poskytujeme špeciálne vyučovanie zodpovedajúce ich vzdelaniu, už od nástupu do 1. ročníka. Títo žiaci si vyžadujú individuálny prístup pedagógov, individuálne metódy a formy práce, pri ktorých majú možnosť uplatniť a rozvíjať svoj intelekt. Týmto potrebám zodpovedá aj vybavenie a usporiadanie tried.

Moderné vyučovanie na našej škole uplatňujú vyučujúce na 1. stupni vo vybranej triede. Ide o alternatívny spôsob výučby podľa Daltonského plánu. Výhodou je prepojenie rôznych predmetov a ich cieľov v rámci jedného bloku na vopred danú tému. Veľkým prínosom tejto metódy je vzájomná spolupráca žiakov a zlepšenie klímy v triede. Základnou jednotkou je samostatná práca žiakov s pracovnými listami, ktoré vopred pripravil učiteľ na danú tému zo štyroch vyučovacích predmetov. Po vyriešení pracovných úloh majú žiaci možnosť vybrať si individuálny odpočinok či relaxačné činnosti. V závere prebieha sebahodnotenie žiakov a vyjadrenie vlastných pocitov a zážitkov. Počas celého bloku dodržiavajú žiaci pravidlá  práce v triede. Kontrolu jednotlivých úloh uskutočňuje učiteľ, žiaci si výsledky zaznamenávajú na číselnom slimákovi v 1. ročníku a na „daltonských metroch“ v 3. ročníku. Prostredníctvom tohto vyučovania sa mení atmosféra na vyučovaní, vytvorí sa pre žiakov podnetné a tvorivé prostredie. Učiteľ sa prostredníctvom nových prístupov a možností priblíži k žiakom, nie je autoritatívny, ale je partnerom pre žiaka.

Základné princípy Daltonského plánu sú: sloboda a zodpovednosť, spolupráca, samostatnosť.

V školskom roku 2011/2012 sa na našej škole (1. stupeň) začalo vyučovať podľa inovačného programu Vysoko efektívne vyučovanie – Integrované tematické vyučovanie. U žiakov sa od 1. ročníka rešpektuje skutočnosť, že každé dieťa má svoj spôsob učenia, čo zvyšuje jeho školskú úspešnosť. Moderné vyučovacie stratégie rozvíjajú tvorivosť, komunikačné zručnosti, riešenie problémov. V triede je vytvorená pokojná a priateľská atmosféra. Dodržiavajú sa triedne pravidlá a dohody. Žiaci dokážu pracovať pre spoločný cieľ, znižuje sa ich strach z neúspechu alebo zlyhania. V spolupráci s rodičmi sa organizujú konzultácie s učiteľmi, ale aj spoločné aktivity pre deti, rodičov a učiteľov. Učiteľ uplatňuje individuálny prístup k dieťaťu.

Vážení rodičia, kvalitný výrobok predáva už samotný obal. Preto sme aj my prostredníctvom dostupných financií upravili fasádu budovy školy, vymenili okná a vchodové dvere. K estetizácii školy prispeli aj vynovené sociálne žiacke zariadenia, zakúpil sa nový školský nábytok (lavice a stoličky) do všetkých tried 1. a 2. stupňa.

Športový areál je takisto prispôsobený potrebám našich žiakov – futbalové či hádzanárske ihrisko spĺňa aj bezpečnostné podmienky.

Veríme, že vás naša ponuka, ponuka našej školy, zaujala a pri nastavajúcej kúpe sa rozhodnete pre ten najlepší výrobok pre vaše dieťa, ale aj pre vás.