Športové triedy sú určené na systematickú športovú prípravu športovo talentovaných žiakov. Činnosť v nich je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov na konkrétne športové odvetvie a ich športovej výkonnosti. V športových triedach sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Vyučovanie sa realizuje v predmete športová príprava podľa  učebných osnov. Osnovy sú vypracované v spolupráci so športovým zväzom v súlade so zásadami športového tréningu a školského vzdelávacieho programu školy. Proces v športových triedach sa realizuje v súlade s usmernením MŠ SR zo dňa 1. februára 2002, č. 151/2002-71 k starostlivosti o športovo-talentovanú mládež. Predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 4 – 6 hodín týždenne, do jednej športovej triedy sa zaraďujú žiaci jedného, alebo dvoch športových odvetví. Triedy sa podľa príslušného učebného plánu spravidla delia na skupiny, a to ak je v nich viac ako jedno športové odvetvie.