Charakteristika predmetu NEJ

Nemecký jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. Nemecký jazyk poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Nemecký jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí, vzájomné porozumenie a toleranciu.

Učenie sa nemeckého jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom, umožňuje občanom plne využívať možnosť pracovať a študovať v niektorom z členských štátov Európskej únie.

 

5. ročník

Základom vyučovania v 5.ročníku je komunikácia na témy, ktoré sa týkajú  každodenného života žiakov, ich domova, rodiny, školy, záľub, televízie a podobne. Žiaci samostatne pripravujú prvé projekty k uvedeným témam.

 

6. ročník

V nadväznosti na piaty ročník si žiaci v témach, ktoré súvisia s každodenným životom ( jedlo, nákupy, móda, doprava, príroda ) rozširujú slovnú zásobu, komunikačné schopnosti individuálne, ale i v dialogizácii textov.

V 6. ročníku v nemeckom jazyku ako druhom cudzom jazyku sa žiaci zoznamujú s jazykom. Základom vyučovania je počúvanie a komunikácia. Žiaci získavajú základnú slovnú zásobu v témach – ja a rodina, škola, zvieratá a narodeniny.

 

7. ročník

V tomto ročníku sa dôraz presúva na komunikáciu v situáciách,  ktoré vznikajú pri návšteve v nemecky hovoriacich krajinách. Slovnú zásobu si žiaci rozširujú v dialógoch, ktoré sú modelovo postavené na riešenie konkrétnych situácii v danej krajine. Viac pozornosti sa venuje doplnkovému čítaniu a porozumeniu textu.

V 7. ročníku v nemeckom jazyku ako druhom cudzom jazyku začínajú žiaci samostatne pripravovať projekty prostredníctvom, ktorých si rozvíjajú slovnú zásobu v oblasti záľub, televízie, dopravy, zážitkov z prázdnin.

 

8. ročník

Dôležitým východiskom pri vyučovaní nemeckého jazyka v 8. ročníku je zvedavosť žiakov a ich radosť z objavovania, teraz už, prirodzene, v uvedomelejšej a cieľavedomejšej rovine. Preto je potrebné sústrediť sa na formy učenia sa pomocou objavovania a žiakov viesť vo zvýšenej miere k tomu, aby samostatne pristupovali k témam a situáciám ( Pomoc, Plány do budúcnosti, Mesto, Nemecko, Rodina a priatelia). Pri hlbšom vnikaní do štruktúry nemeckého jazyka je potrebné využívať i funkciu materinského jazyka.

Pri vyučovaní nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka nejde len o využitie pomocnej funkcie materinského jazyka, ale aj prvého cudzieho jazyka. Pritom treba dbať o to, aby bol žiak pripravený na reálnu komunikáciu v nemeckom jazyku podľa svojich individuálnych predpokladov. Témy sa orientujú na jednoduché požiadavky každodenného života, pričom je v popredí ústna komunikácia (Bydlisko, Jedlo, Nákupy, Móda)