HUDOBNÁ VÝCHOVA

Charakteristika predmetu

Hudobná  výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka. Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať žiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa.

Hudobnosť  národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov, ale viacgeneračná vrstva zanietených percipientov hudby.   Jedine hudobná výchova na základnej škole pokrýva celú  populáciu, preto jej kvalita je mimoriadne dôležitá a chápeme ju aj ako výchovu človeka.

Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavy a počúvanie hodnotnej hudby znamená nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti najmä vo sfére jej emocionalizácie. Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia.

Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné  činnosti, ktoré podporujú celkovú hudobnosť  žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej, regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický, citový a morálny základ osobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje žiakov  pri prehlbovaní hudobného zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný prejav. Hudobná výchova posilňuje hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, rozvíja schopnosť vytvárať a obhajovať svoje hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných.

V intenciách tvorivo – humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom hudobnej výchovy optimálne formovanie  osobnosti a efektívne rozvíjanie hudobnosti žiaka tak, aby si aj prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny spôsob bytia pre život v 21. storočí.

Význam hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii vyučovacích predmetov závisí od toho, ako sa vo formovaní osobnosti jedinca uplatňuje hudobno-výchovný proces so svojimi špecifikami a  ako prispeje k priblíženiu sa či k dosiahnutiu ideálu, ktorý je definovaný v Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v SR v projekte Milénium.

Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu hudobná výchova vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov tak, aby sa hudba stala  súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom tradičných hudobných činností (vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové, /reprodukčné a produkčné/, percepčné činnosti) rozšírených o hudobno-dramatické činnosti. Hudobno-dramatické činnosti chápeme ako integráciu hudobných činností so slovnými, výtvarnými a pohybovými prejavmi, a to prostredníctvom hier, experimentovania, tvorivej dramatiky na báze zážitkového učenia. Pri týchto činnostiach žiaci využívajú skúsenosti, vedomosti a zručnosti z iných vyučovacích predmetov ako aj skúsenosti z riešenia z rôznych problémov detského života. V tejto súvislosti pôjde predovšetkým o zážitky z hudby, o participáciu na jej vzniku v podmienkach pre žiaka najprirodzenejších – pri dramatickej hre.

Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky hudobného vzdelania žiakov a obohatia estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. Treba ich usmerňovať tak, aby prinášali radosť a možnosť sebarealizácie.

Tak ako v primárnom vzdelávaní, aj v sekundárnom vzdelávaní dodržujeme postup: od hudobných zážitkov k poznatkom a vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní a interpretovaní nových umeleckých diel. Hudobno-výchovný proces musí zásadne vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, hudba má byť prameňom zážitkov i vedomostí.

5.ročník

Ako sa nám prihovára hudba. Hudba spojená s inými druhmi umenia. Prostredníctvom hudby poznávame svoju hudobnú kultúru i kultúru iných národov.

6. ročník

Hudba minulosti a súčasnosť. Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov.

7. ročník

Hudobné prechádzky storočiami. Pestrá paleta populárnej hudby. Hudba na pomedzí (prieniky rôznych druhov a žánrov hudby:  populárna hudba, vážna hudba, džez, etno, world…)Sústava hudobných činností:  vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové, (reprodukčné a produkčné) percepčné činnosti, hudobno-dramatické činnosti.

8. ročník

Ľudové piesne rôznych oblastí Slovenska. Rómske piesne. Americké tradicionály. Chlapčenské a dievčenské umelé piesne.

 

Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom vzdelávacej oblasti umenie a kultúra je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania.

 

VÝCHOVA UMENÍM

Charakteristika predmetu

Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra,  nadväzuje na predmety hudobná výchova a výtvarná výchova v predchádzajúcich ročníkoch základnej školy. Má žiakom sprostredkovať živú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. Ťažiskovo vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného, architektúry, dizajnu a filmu. Prierezovo obsahuje prvky literárneho a dramatického umenia.

Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov tak, aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého a objaviteľského princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou života žiakov.

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika predmetu

Výtvarná výchova vychádza z autentických skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jeho cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia. Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti poznávacieho procesu žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení skutočnosti, po poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta. Žiak reaguje na stále komplexnejšie podnety, reflektuje podnety prírodné, civilizačné i kultúrne. Preto je vo výtvarnej výchove potrebné objaviť oblasť nových možností, zodpovedajúcich svojmu vývinu.

5. ročník

Pozorovať a výtvarne vyjadriť na základe odpozorovania základné tvarové znaky a priestorové princípy pri zobrazovaní umelých foriem. Riešiť farebné vzťahy objektu a prostredia. Vyjadriť dejový celok so vzťahom k prostrediu. Pri vhodných námetoch použiť redukovanú farebnú škálu, uplatniť svetelný a farebný kontrast.

6. ročník

Rozvíjať osobné výtvarné vnímanie a vyjadrovanie tvarových a farebných znakov prírodnín a predmetov. Odhaľovať zákonitosti stavby prírodných a umelých foriem, kultivovať priestorové videnie, cítenie a vyjadrovanie. Vyjadriť dejový celok so vzťahom ku konkrétnemu prostrediu. Využiť poznanie základných zákonitostí lineárnej a farebnej kompozície

7. ročník

Komponovať rôzne možnosti usporiadania tvarov, lineárne kresliť architektonický priestor, zobraziť krajinu v tvarovej a farebnej perspektíve, pochopiť dobu dadaizmu, tvoriť obraz alebo objekt z odpadového materiálu, organizovať vlastnú činnosť z hľadiska jej estetického a významového prežívania, pochopiť myšlienkové, materiálové a technické možnosti doby, hľadať vzťahy medzi prírodou, technikou a umením, rozpoznať kompozíciu prvkov v priestore a na ploche, pochopiť výrazové prostriedky fotografickej reportáže, napísať, načrtnúť krátky príbeh, navrhnúť architektonické tvary adekvátne zodpovedajúce typu činností, vytvoriť kreslením alebo modelovaním úžitkový predmet  netradičného tvaru, osvojiť si jednoduchú čipkársku techniku, vytvoriť ňou malý šperk, objavovať možnosti morfingu v kresbe, modelovaní alebo fotografii, maľbou, kresbou alebo papierovým reliéfom zobraziť báseň, nakresliť a namaľovať štúdie časti tiel živočíchov a človeka, spoznávať a výtvarne spracovať rôznymi technikami regionálne legendy, slovne interpretovať výtvarné dielo.

 

Ciele učebného predmetu

Poznávať jazyk vizuálnych médií.

Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry a určené štýlové obdobia.

Formovať a rozvíjať zručnosti žiaka vo vyjadrovaní sa výtvarnými a mediálnymi  prostriedkami.

Vedome rozvíjať tvorivosť žiaka v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch.

Formovať kultúrne postoje.