Charakteristika vyučovacieho predmetu DEJ

–          spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov.

–          predstavuje jeden z významných prostriedkov procese humanizácie žiakov

–          žiaci si v rámci predmetu postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a  demokratické spôsoby  svojho konania na základe oboznamovania sa  s  vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach.

–          hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy

–          súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti

–          vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia

–          prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti

 

ISCED 2 pozostáva zo 4 modulov

 

Modul 1 – klasické triedy

Modul 2 – posilnenie vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami – Matematika a prírodovedné predmety

Modul 3 – posilnenie vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb – Športová príprava

Modul 4 – triedy pre intelektovo nadaných žiakov

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť

Modul 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Modul 1 1 1+1 1 1 2
Modul 2 1 1 1 1 2
Modul 3 1 1 1 1 2
Modul 4 1 1+1 1+1 1+1 1+1

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu OBN

Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti.

 

ISCED 2 pozostáva zo 4 modulov

Modul 1 – klasické triedy

Modul 2 – posilnenie vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami – Matematika a prírodovedné predmety

Modul 3 – posilnenie vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb – Športová príprava

Modul 4 – triedy pre intelektovo nadaných žiakov

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť

 

Modul 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Modul 1 1 1 1 0,5+0,5 0,5+0,5
Modul 2 1 1 1 0,5+0,5 0,5+0,5
Modul 3 1 1 1 0,5+0,5 0,5+0,5
Modul 4 1 1 1 0,5 0,5