Charakteristika predmetu ANJ

Vyučovací predmet anglický jazyk sa vyučuje ako samostatný predmet v 1. – 9. ročníku. Výučba sa sústreďuje na komplexný rozvoj komunikačných schopností, na schopnosť porozumieť hovorenému slovu, osvojenie si zvukovej podoby jazyka, jednoduchých komunikácií a v súvislosti s tým aj základné osvojenie si gramatického a lexikálneho učiva. Zohľadňujú sa vekové a mentálne schopnosti žiakov. Pozornosť je venovaná aj zoznamovaniu sa s kultúrami iných krajín a to hlavne anglicky hovoriacich.

5. ročník

Základom vyučovania v 5.ročníku je komunikácia na témy, ktoré sa týkajú  každodenného života žiakov, ich domova, rodiny, školy, záľub, televízie a podobne. Žiaci samostatne pripravujú prvé projekty k uvedeným témam.

6. ročník

V nadväznosti na piaty ročník si žiaci v témach, ktoré súvisia s každodenným životom ( jedlo, nákupy, móda, doprava, príroda ) rozširujú slovnú zásobu, komunikačné schopnosti individuálne, ale i v dialogizácii textov.

V 6. ročníku v anglickom jazyku ako druhom cudzom jazyku sa žiaci zoznamujú s jazykom. Základom vyučovania je počúvanie a komunikácia. Žiaci získavajú základnú slovnú zásobu v daných témach.

7. ročník

V tomto ročníku sa dôraz presúva na komunikáciu v situáciách,  ktoré vznikajú pri návšteve v anglicky hovoriacich krajinách. Slovnú zásobu si žiaci rozširujú v dialógoch, ktoré sú modelovo postavené na riešenie konkrétnych situácii v danej krajine. Viac pozornosti sa venuje doplnkovému čítaniu a porozumeniu textu.

V 7. ročníku v anglickom jazyku ako druhom cudzom jazyku začínajú žiaci samostatne pripravovať projekty prostredníctvom, ktorých si rozvíjajú slovnú zásobu v daných oblastiach.

8. ročník

Vyučovanie anglického jazyka vo 8. ročníku je zamerané na rozvoj slovnej zásoby v rámci kontextu, žiak sa naďalej zdokonaľuje v práci s výkladovým a dvojjazyčným slovníkom. Dôraz sa kladie na komunikáciu a pochopenie prečítaného alebo vypočutého textu. Zameriavame sa na rozširovanie a správne používanie gramatických javov v písanom a ústnom prejave. Ústny prejav je doplnený o prezentácie projektov, pri ktorých si žiaci budujú sebavedomie.

Vo 8. ročníku v anglickom jazyku ako druhom cudzom jazyku si žiaci rozširujú slovnú zásobu na každodenné témy, prevažuje komunikácia a dialógy, porozumenie vypočutého a prečítaného textu. Písomný prejav je doplnený o školskú písomnú prácu.

 

9. ročník

V 9. ročníku si žiaci rozvíjajú komunikačné zručnosti a slovnú zásobu na témy prislúchajúce ich veku a prostrediu v ktorom žijú. V ústnom a  písomnom prejave sa vyžaduje plynulosť a gramatická presnosť. Tvorba a prezentácia projektov  sa realizuje  v počítačovom programe PowerPoint.

V 9. ročníku ako druhom cudzom jazyku sa žiaci zdokonaľujú v konverzácií a slovnej zásobe v najbežnejších oblastiach života, rozširujú si obzor v oblasti reálií anglicky hovoriacich krajín, prezentujú svoje vedomosti pri tvorbe projektov.