Vedomostná súťaž „Viem, čo neviem“

 Dňa 9.5.2019 na ZŠ Okružná 17, Michalovce sa konala mestská súťaž „Viem, čo neviem“. Súťažili žiaci mestských škôl štvrtého a ôsmeho ročníka.

Odbornú komisiu tvorí: Ing. Jana Tocíková, Mgr. Eva Nebesniková, RNDr. Štefánia Sabolová.

Hodnotiacu komisiu pre kategóriu I.(4. ročník) tvorí: PaedDr K. Berešíková.

Hodnotiacu komisiu pre kategóriu II. (8. ročník) tvorí: Mgr. E. Nebesníková, PaedDr  D. Hamariková, Mgr. S. Palovčiková.   

Počet súťažiacich žiakov v kategórií I. (4.roč)  – 4 žiaci

Počet súťažiacich žiakov v kategórií II. (8.roč) – 8 žiakov

Žiaci kategórie I. (IV. ročník) súťažili individuálne v teoretickej časti z prírodovedy a vlastivedy, kde mohli získať maximálny počet bodov spolu  – 100

V praktickej časti (určovanie živočíchov a rastlín) mohli získať maximálny počet  – 10

Žiaci kategórie II. (VIII. ročníka) súťažili individuálne v teoretickej časti z biológie, chémie, fyziky, matematiky, kde mohli získať maximálny počet bodov spolu – 120

Vyhodnotenie žiakov:

Žiaci kategórie I. (IV. ročník):

99 b získala žiačka Ema Danilovičová – ZŠ Švermova 6,  Mi –1. miesto

91,5 b získal žiak Michal Koziak – ZŠ Švermova 6, Mi  – 2. miesto         

83 b získal  žiak Ľubomír Malík – ZŠ Okružná 17, Mi – 3. miesto

62,5 b získal žiak Matúš Mrusko – ZŠ Okružná 17, Mi – 4. miesto         

Žiaci kategórie II. (VIII. ročníka):

113,5 b získal žiak Ľubomír Veľas – ZŠ Okružná 17, Mi – 1. miesto

109 b získala žiačka Nikola Marcinčáková – ZŠ Okružná 17, Mi – 2. miesto

98 b získala žiačka Lívia Feninová – ZŠ Moskovská 1, Mi – 3. miesto  

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme!