Mesto Michalovce vydalo všeobecne záväzné nariadenie č. 177 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školských kluboch detí. V súlade s ods.7 §114 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie v školských kluboch detí uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských kluboch detí pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce je mesačný príspevok jednotný vo všetkých právnych subjektoch určený nasledovne: 10 €

Príspevok sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Účinnosť tohto VZN nadobúda dňom 1.9.2015