Októbrové stretnutie

 

Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti  ZŠ Okružná 17 zorganizovala v poradí už 3. stretnutie žiakov s  bývalými pracovníkmi školy, ktorí sú v tomto čase v dôchodku.

Keďže je o  toto stretnutie zo strany žiakov veľký záujem, tento rok sa s našimi dôchodcami stretli členovia školského parlamentu. Na toto stretnutie sa žiaci pripravovali intenzívne niekoľko dní vopred. Upravili a vyzdobili spoločenskú miestnosť i chodby školy, aby sa dôchodcovia medzi nimi cítili čo najlepšie.

V úvode prítomných privítala pani riaditeľka Mgr. Eleonóra Kanócová. Za ňou sa predstavili žiaci krátkym programom, v ktorom nechýbal spev, prednes, ľudový rozprávač a naše mažoretky. Za programom nasledovali zvedavé otázky členov školského parlamentu. Dôchodcovia žiakom porozprávali o vzniku a  začiatkoch tejto školy a svoje rozprávanie obohatili o vtipné príhody.

Žiaci sa v závere poďakovali učiteľom veľkým potleskom a malými darčekmi.  Celé stretnutie bolo zavŕšené slávnostným obedom.

Žiaci i dôchodcovia odchádzali zo stretnutia s úsmevom, dobrým pocitom a nádejou, že sa takéto stretnutie uskutoční aj ďalší rok.