Žiaci Kolégia Zelenej školy sa zúčastnili 20.10.2015 workshopu v Košiciach, kde ich pani P. Urdová informovala o zakladaní, starostlivosti o záhradu, ako ju správne zazimovať, čo je vhodné v nej pestovať a pod… Žiaci mali možnosť klásť rôzne otázky k téme, ukázať svoju nápaditosť, ale aj ochutnať bylinkové čaje a pozrieť si komunitnú záhradu vo výmenníku v Košiciach.

Naši žiaci v rámci spolupráce so Štátnou CHKO Vihorlat sa 23.10.2015 zúčastnili výsadby stromov v lokalite nového mestského ornitologického chodníka na Hurbanovom nábreží. Žiaci pomáhali pri výsadbe 50 stromčekov a pri vyčistení tejto lokality.

Blíži sa zima a aj náš školský areál treba pripraviť na to, že ho prikryje biela perina. V rámci projektu Zelená škola sa v stredu 4.11.2015 uskutočnila každoročná jesenná brigáda s cieľom skrášliť okolie školy. Rozdelili sme si prácu podľa úsekov a mohli sme začať. Do poriadku sme dali: školský dvor, okolie školy, športové ihriská, chodníky, átrium, bežeckú dráhu aj všetky trávnaté plochy. Brigáda sa skončila úspešne. Všetci sme mali dobrý pocit z vykonanej práce.

Členovia krúžku Šikovný chemik sa stali mladými experimentátormi a pripravili pre žiakov 3. ročníka zaujímavé pokusy. Zamerali sa hlavne na najvzácnejšiu tekutinu, ktorú potrebuje každý živý organizmus – VODU. Venovali sa však aj iným témam – triedeniu odpadov, šetreniu vodou v domácnosti, prírode. Príroda sama je obrovský chemický stroj a chémia je práve tou vedou, ktorá pomáha pochopiť, ako jednotlivé súčasti fungujú a prečo by príroda nemohla existovať v inej podobe.

Dňa 13.11.2015 pomohli žiaci I.C a I.D JEŽKOVI SEPARKOVI roztriediť a upratať všetok odpad v lese, čim  prispeli k ochrane prírody na našej Zemi. Na základe rôznych aktivít plnili žiaci hravou formou zaujímavé environmentálne úlohy.

Blížia sa vianočné sviatky, počas ktorých obdarúvame svojich najbližších a  pomáhame tým, ktorí to nemajú v živote také ľahké. Aj tento rok sme sa v našej škole rozhodli pomôcť tým, ktorým vravíme, že sú našimi najlepšími a najvernejšími priateľmi a to tak, že zorganizujeme zbierku peňazí pre psíkov v útulku, aby im dobrí ľudia, ktorí sa o nich starajú  mohli nakúpiť to, čo najviac potrebujú. Vďaka dobrým srdiečkam našich žiakov sa podarilo vyzbierať krásnych 300,12 eur. V mene útulkáčov všetkým ďakujeme a veríme, že aspoň takto spoločne prispejeme na zlepšenie životných podmienok tých, ktorí sú na nás ľudí odkázaní.

Mgr. Marta Paligová

Svetový deň mokradí 2.2.2016

2.2.2016 sme našu triedu 3.C premenili na jednu veľkú mokraď. Najprv sme pokusom zisťovali, čo je mokraď a aký je jej význam. Dozvedeli sme sa o živočíchoch a rastlinách mokradí. Na čítaní sme si čítali smutný príbeh “Ako žabka o mokraď prišla”. No my sme sa pokúsili záver príbehu upraviť, veď vieme, že močiare sú pre nás dôležité. Na konci vyučovacieho dňa sme po skupinách plnili úlohy a tak sme spoločne vytvorili projekt o mokradiach.

Aj v 2.E sme sa s deťmi rozprávali o mokradiach. Prostredníctvom interaktívnej knihy sme sa dozvedeli o živote v močiari. So zavretými očami sme počúvali zvuky živočíchov, dozvedeli sme sa, čím sa živia, čím sú jedinečné. Spoznávali sme aj rastliny a na záver sme si zahrali mokraďné ekohry.

p. uč. Repelová

Máme radi vtáčiky…

Spolu s našimi ochotnými dedkami a ockami sme počas voľných dní urobili vtáčie búdky a kŕmidlá. Tešili sme sa, kedy ich budeme môcť vyvesiť v školskej záhrade. Keď nastal ten deň, teplo sme sa obliekli a zobrali všetko potrebné. Ujo ornitológ nám porozprával o význame búdok a kŕmidiel, dozvedeli sme sa, ako správne prikrmovať a ešte mnoho zaujímavých informácií o vtáčikoch. Potom sme mu už pomáhali s upevňovaním búdok. Do kŕmidiel sme nasypali semienka. Teraz je už na nás, aby sme semienka podľa potreby dopĺňali.

žiaci 3. ročníka

Hmyzí hotel

V jedno chladné aprílové popoludnie popoludnie sme našu triedu premenili na tvorivé dielne. Veľa detí z našej triedy maródovalo, ale aj tak sa našlo dosť šikovných rúk. Z prineseného prírodného materiálu sme vyčarili domček pre hmyz, pretože  mnohé druhy užitočného záhradného hmyzu, napríklad lienky, bystrušky či divé včely si len ťažko nájdu úkryty v moderných upravených záhradách. Vytvorili sme im rôzne príbytky na úkryt. Okrem prilákania užitočného hmyzu sme tak získali zaujímavý netradičný záhradný prvok.

Ochranári z 3.C

Dňa 22. apríla sa aj naša škola sa zapojila do celosvetového dňa Zeme. Kolégium Zelenej školy pripravilo pre žiakov zaujímavé aktivity, ktoré boli rozdelené do troch dní. V stredu 20. apríla sa vybraní žiaci 7. a 9. ročníka zapojili do čistenia Jovsianskej Hory. Vo štvrtok 21. apríla žiaci 1.- 5. ročníka to mali tiež pestré. Pripravili sme pre nich premietanie filmu a besedu o náučnom chodníku – Vtáčí raj na Senianských rybníkoch s pánom Repelom. V piatok  22. apríla si žiaci prvého stupňa s triednymi učiteľmi vysadili izbové rastlinky. Žiaci 4. ročníka sa naučili separovať a recyklovať a vyskúšali si výrobu recyklovaného papiera. Žiaci druhého stupňa sa pod vedením triednych učiteľov spojili a premenili náš školský dvor na prírodnú a živú záhradu.

Do našej záhrady pribudol nový prírastok – je ním pavúk – križiak vyrobený z recyklovaných materiálov. Kde ho môžete stretnúť? No predsa v našej záhrade pri škole, kde si natiahol svoje siete medzi stromami. Okrem neho tam možno nájdete aj iných obyvateľov, ktorí v ňom majú svoj domov. Len pozorne hľadajte!

ZÁVÄZOK PRE ZEM – adopcia chráneného územia na Senianskych rybníkoch.

Senianske rybníky sú jedinečným územím s výskytom okolo 290 druhov vtákov. Ich  význam je celosvetový. Žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú  na vítaní žeriavov, organizujeme rôzne exkurzie, výlety a stretnutia s pracovníkmi Slovenskej ornitologickej spoločnosti. A práve pri stretnutiach s nimi sme prišli na tento nápad.

Naša škola si adoptovala územie vo Vtáčom raji na Senianskych rybníkoch. Je to územie na lúke Ostrovik neďaleko obce Senné. Stali sme sa tiež členmi Slovenskej ornitologickej spoločnosti.

Financie sme chceli získať predajom rastliniek žeruchy siatej. Vysadili sme ju do recyklovaných obalov od vajíčok. Napriek našej vytrvalej starostlivosti – rosili sme ju, vytvárali  skleníkovú  klímu – nám rastlinky vôbec nevyklíčili. Nechceli sme sa vzdať, a tak sme našli náhradné riešenie. Žeruchu sme nahradili maľovanými postavičkami z jednoduchého slaného cesta. Cesto bolo potrebné usušiť, a tak sme poprosili pani kuchárky o pomoc. Vo vestibule školy sme  vytvorili propagačno-predajný stánok, kde si mohli spolužiaci, rodičia i pani učitelia zakúpiť naše výrobky za symbolický poplatok. K tomu si ešte každý mohol vybrať aj nálepku s vtáčím druhom žijúcim na Senianskych rybníkoch, prečítať  si  zaujímavé informácie, porozprávať sa, opýtať sa, čo ho zaujímalo.

Peniaze budeme využívať pri organizovaní rôznych podujatí  Vo vtáčom raji. Budú to nielen brigády na vyčistenie územia, ale aj exkurzie, zaujímavé hodiny v prírode. Rozhodli sme sa zakúpiť aj ďalekohľad a doplniť našu školskú knižnicu o nové prírodopisné  knihy a encyklopédie.

K čomu sa naša škola zaviazala a ako si predstavujete našu ďalšiu spoluprácu?

p. Repel zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti: Deti sa budú zúčastňovať na pravidelnom čistení a  udržiavaní adoptovaného územia, pomáhať pri organizovaní akcií pre verejnosť, angažovať sa v dobrovoľníckych táboroch, monitorovaní vtáctva a podobne  Myslím, že každý mi dá za pravdu, že učiť sa v prírode je lepšie, ako sedieť v lavici. Budú mať možnosť poznávať druhy  živočíchov priamo na mieste, kde žijú,  oboznámiť  sa s ich spôsobom života, jedinečnosťou, potravou a podobne.

Poďakovanie Slovenskej ornitologickej spoločnosti – klikni na nadpis

Hodina fyziky v prírodnej učebni

Žiaci 8. ročníka aktívne vnímali vplyv slnečnej energie na počasie. V prírodnej učebni realizovali rôzne merania prostredníctvom meteorologickej búdky umiestnenej na voľnom priestranstve školského dvora. Najväčší vplyv na počasie má prúdenie vzduchu,  a tak žiaci merali smer a silu vetra pomocou veternej smerovky a anemometra. Hodnotu zrážok žiaci odčítali zo zrážkomera a na určenie tlaku použili svoj vlastnoručne vyrobený barometer. Stupeň znečistenia vzduchu na školskom dvore žiaci zisťovali na zachytávači prachových čiastočiek. Na záver hodiny dospeli tiež k poznaniu, že vďaka Slnku a jeho vplyvu na rastliny, sa nikdy nestratia, pretože sa  naučili určovať aj svetové strany pomocou konárov a rastúceho machu na stromoch.

Členovia Kolégia Zelenej školy a žiaci 5. ročníka navštívili Botanickú záhradu v Košiciach. Spoznali zaujímavé druhy exteriérových  a interiérových  rastlín. Najviac ich zaujali pestrofarebné krídla exotických motýľov.

Kolégium na návšteve na ZŠ Janigová:

Pre žiakov 6. a 7. ročníka sme pripravili prednášku s RNDr. Igorom Majláthom o exotických ale aj našich druhoch plazov.  Po tomto zaujímavom dopoludní sa veľa našich žiakov prestalo báť hadov.

Keď konečne po zime vykuklo slnko, a v našej záhradke pri škole sa začali zo zeme predierať rastlinky, museli sa aj naši žiaci presvedčiť, že matematika je v záhrade potrebná.

Žiaci sa zaoberali aj nasledovnými otázkami:

– Akú plochu zaberajú naše záhony.

– Aký objem kompostu môže byť v nádobách na kompostovanie (v cm3)?

– Koľko 5 litrových vedier vody by sme potrebovali na poliatie záhonov, aby sme ich poliali rovnako výdatne, ako keď na nich naprší 5 cm zrážok?

– Pavúk dokáže uloviť muchu už do 8 cm2 pavučiny. Koľko múch by mohol uloviť náš pavúk? (predpokladajme, že pavučina je kruh)

– Každý strom pohltí každý rok až 4 kg kysličníka uhličitého a premení ich na kyslík. Koľko kilogramov kysličníka pohltia za rok stromy v areáli našej školy?

– Jeden hektár krovín za rok uvoľní 15 ton kyslíka. Koľko kilogramov kyslíka uvoľní „živý“ plot okolo našej záhrady?

Riešili aj úlohy:

– Koľko váži doska stola, ak 1 dm3 dreva má hmotnosť 0,85 kg?

– Koľko plechoviek farby musíme kúpiť na natretie stola, ak 1 plechovka vystačí na 1,7 m2?

Všetci sa tešili zo slniečka a z pocitu užitočnosti učenia sa v záhrade. Výsledky svojich meraní spracovali pri „okrúhlom“ stole.

Nie je kameň ako kameň

Ľudia zbierajú rôzne zaujímavé a nezvyčajné veci. Žiak našej školy, šiestak Ján Uchaľ, zbiera minerály a horniny. Svoju veľkú a zaujímavú zbierku, ktorá obsahuje aj vzácne minerály predstavil svojim spolužiakom a členom Klubu dôchodcov zo Stráňan.

Medzitriedna súťaž

Lesná pedagogika

Bocian priletel na šestku

Týždeň pre Zem

V rámci tohto týždňa sa aj žiaci našej školy zapojili do viacerých akcií. Jednou z nich bola akcia čistenia Jovsianskej hrabiny, ktorú sme absolvovali už piatykrát. Žiaci ôsmeho ročníka vyčistili chránenu časť tohto lesa , ktorá je známa najväčším výskytom bledule jarnej v spolupráci s ochranármi ŠCHO – Vihorlat.  

  Ďalšou z akcií bola ochutnávka bylinkových čajov, ktorú si pripravili žiaci kolégia zelenej školy pre prvákov a deti z materskej školy. Deti mali možnosť ochutnať čaje, dozvedieť sa niečo o bylinkách a pozrieť si ich nielen na obrázkoch a v knihách, ale aj „naživo“ v čerstvom a sušenom stave. A kde začína život rastlín? No predsa v semienku. Vedeli to aj malí škôlkari, ktorý si nielen pozreli našu záhradu, ale spoznali semienka a zasadili si spolu so žiakmi kolégia aj svoj vlastný stromček.

Tak ako malí, aj veľkí, radi spoznávajú nové veci a tak sme boli na exkurzii v Jasovskej jaskyni, ktorá je domovom veľkého počtu netopierov.  

Týždeň pre Zem

Takto sme nazvali týždeň od 24. – 28.4.2017. V triede sme sa rozprávali o našej Zemi. Veľa informácií sme mali z hodín prírodovedy i návštevy planetária v Prešove. No my sme sa zamerali na jej „tvár“. Usúdilli sme, že je smutná – plná smogu, odpadkov, vyrabovaná, zdevastovaná… Hľadali sme spôsoby, ako by sa to mohlo zmeniť , čo môžeme pre ňu urobiť v našej triede, škole, rodine, meste. Spísali sme si naše „Desatoro ekológie“. V pracovných listoch sme sa dozvedeli šokujúce fakty o odpadoch. Dali sme si záväzok dôslednejšie separovať. Na poslednej hodine sme sadili kvety – pred dvoma mesiacmi sme zobrali odrezky z rastlín v našej triede, pekne sa zakorenili, preto sme ich mohli dať do pôdy. Teraz sa budeme o nich starať a na Deň matiek ich darujeme našim mamkám.

4.C

Srdečne pozývame širokú verejnosť na tradičné podujatie “Vítanie žeriavov 2017”, ktoré sa uskutoční na Deň vtákov 1.4.2017 v Sennom. Budeme pozorovať vtáctvo a najmä žeriavy popolavé, ktoré sa počas jarnej migrácie zastavujú vo veľkých počtoch v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky pri Sennom a Iňačovciach v okrese Michalovce. Pripravený je tiež bohatý sprievodný program pre malých aj veľkých. 
Pridajte sa k nám a spoločne privítajme žeriavy na ich dlhej ceste na sever.
Info aj na http://medzibodrozie.vtaky.sk/stranka/112-Pripravujeme.html

Pozvánka – Vítanie žeriavov 2017 – klikni na nadpis

22. 3. 2017 sme si v našej triede pripomenuli Deň vody. Spolu s pani učiteľkou sme sa rozprávali o jej význame. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí. Na druhý deň sme pokračovali v aktivitách. Tvorili sme plagáty, príbehy, matematické úlohy, dievčatá si nacvičili veselú scénku o kvapke v škole. Urobili sme si nástenku, ktorá nám pripomína, že najlepšia voda je tá z vodovodu…

Žiaci zo 4.C

Útulok

Dňa 20. a 21. februára 2017 žiaci našej školy, ktorí navštevujú  krúžok Šikovný chemik pod vedením pani učiteľky Štefánie Sabolovej, pripravili pre deti II. MŠ, IX. MŠ, XIII. MŠ a XXII. MŠ zaujímavé predpoludnie plné zábavy, z ktorého si deti odniesli zaujímavé poznatky a nápady pre trávenie svojho voľného času.

Tamara Gombitová z IX.A triedy vytvorila farebnú prírodu prilievaním červenej kapusty do rôznych zmesí  a sopku, pri ktorej sa oranžová látka premenila na zelenú látku . Sloniu pastu  a tajné písmo odhalila deťom Ľubica Belejová z IX.D triedy. Deti pomocou vône rozpoznávali látky, ktoré pripravila Sofia Sabová zo VI.D triedy a ktorá im predviedla horiacu vreckovku.

Peter Šimko zo VI.D triedy predviedol pokusy s balónami, zatiaľ čo Dominik Prievalský pripravil zaujímavú lávovú lampu a pokus s vajíčkami. Deti sa zahrali s pripraveným slízom  a nadšene pozorovali penovú sopku urobenú Miškou Svrčekovou z IX. A triedy. Jarko Louma z VIII.A triedy nafúkal balón pomocou zázračného roztoku a alobalu a zobudil spiacu užovku. Plamene horiaceho liehu farbil pred očami detí Ivan Čurma z IX. D triedy. Zaujímavá plazmová lampa zapálila sviečku podľa návodu Maroša Varcholu z VIII.A triedy. Záver patril Rišovi Nagyovi, ktorý deťom pripravil kolovú fontánu.

Udreli silné mrazy, nasnežilo. Okrem šantenia na snehu i ľade sme si spomenuli aj na naše operence. Tie teraz nemajú ľahký život. Na pracovnom vyučovaní sme pre nich pripravili šiškové pochúťky. Zavesili sme ich na konáre stromov, dosypali sme semienka do kŕmidiel. Sme zvedaví, či ich pripravená hostina poteší…

Ekológovia zo 4.C

Dňa 22. decembra 2016 Kolégium Zelenej školy zorganizovalo na škole Vianočnú burzu zameranú na predaj použitých vecí, kníh, hračiek a vianočných ozdôb. Burza prebiehala vo vianočnom duchu, zneli vianočné koledy a žiaci v doprovode triednych  učiteľov mali možnosť si nakúpiť vianočné darčeky pre svojich blízkych. Výnos z burzy sa použije pri organizovaní školských akcií.

Posledný decembrový týždeň prebiehala charitatívna činnosť – pomoc deťom na detskom oddelení v Michalovciach. Žiaci a učitelia prinášali oblečenie pre tieto deti, ktoré sme odovzdali vedeniu detského oddelenia, ktoré nám srdečne poďakovalo a zároveň nás poprosilo o ďalšiu spoluprácu.

Ďakujeme všetkým žiakom a pedagógom, ktorí prispeli svojou činnosťou k hore uvedeným aktivitám.

Štastný Nový rok praje všetkým!

Kolégium Zelenej školy

Žiaci 5. ročníka navštívili 5.11.2016 skleníky Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Návštevu spojili so zaujímavým podujatím, ktoré organizovala botanická záhrada. Boli to Včelárske dni. Žiaci sa porozprávali s pánom včelárom a spoznali jeho prácu. Mohli si vytvoriť vlastné voskové figúrky a ochutnať aj netradičné druhy sladkého medu.

Jesenná brigáda v tomto školskom roku prebiehala 3.11.2016. Pozrite si, ako sme brigádovali tento rok:

Pani Jeseň sa unúvala až k nám a v priestoroch našej školy s hrdosťou predstavila svoje plody.

Šťavnaté jablká, hrušky, duly, hrozno v košíkoch, všelijaké bylinky i rôzne druhy zeleniny nás lákajú svojou vôňou i farbou. Pri pohľade na všetky tieto zdravé dobroty sa nám veru riadne zbiehajú slinky a len odolávame, aby sme sa do nich s chuťou nezahryzli.

Počas tejto výstavy sú aj hodiny biológie, prírodovedy či chémie akési iné, zaujímavejšie. Rozprávali sme sa na nich o dôležitosti konzumácie ovocia a zeleniny, vitamínoch v nich, zdravom stravovaní, liečivej sile byliniek.

Dostali sme aj praktické rady pre ich pestovanie, i recepty nielen na populárne smoothie nápoje, ale aj na ďalšie zdravé pochúťky.

Vďaka za nápaditosť, za cenné rady a informácie.

Vďaka všetkým, ktorí priložili ruky k dielu.

Už tretí raz sa náš turisticko-ekologický krúžok zúčastnil tejto zaujímavej celoeurópskej akcie konanej prvý októbrový víkend. Pozorovali sme vtáctvo na náučnom chodníku vo Vtáčom raji. Vodné vtáky sme sledovali z pozorovacích veží a pri Sennom sme mali možnosť vidieť aj krúžkovanie vtákov. Boli sme svedkami zistenia výskytu kolibiarika dlhochvostého, ktorý doposiaľ nebol na Slovensku zaznamenaný. Európske dni vtáctva 2016 tak priniesli pre Slovensko aj nový vtáčí druh. O akcii informovala STV, kde zopár slov povedali aj naše turistky zo 4.C.

Oslava učenia

Premena záhrady