Výchovný poradca

RNDr. Štefánia Sabolová

e-mail: stefania.sabolova@zsokruzna.sk

 

KONZULTAČNÉ HODINY

PREHĽAD SŠ

 

Úlohy výchovného a profesijného poradcu na základnej škole:

  1. Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
  2. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti – s centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a centrom špeciálno – pedagogického poradenstva.
  3. Informuje žiakov v jednotlivých triedach o poslaní výchovného poradcu na škole, o problémoch, s ktorými sa môžu žiaci na výchovného poradcu obracať, ako sú problémy s učením, profesijná orientácia, adaptačné ťažkosti, problémy v rodine, pocity menejcennosti, šikanovanie a iné osobnostné problémy.
  4. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa. Odovzdáva poznatky zo školení a seminárov na pracovných poradách a rodičovskom združení.
  5. Vyhľadáva a mapuje výchovné problémy školy a svoju činnosť zameriava aj na prevenciu. V tomto procese veľmi úzko spolupracuje  a trvalo spolupracuje s triednymi učiteľmi a rodičmi. Rýchlo a účinne pomáha pri riešení vyučovacích a výchovných problémov, pomáha pri rozvíjaní ich individuálnych zvláštností.
  6. Informuje rodičov o povinnej školskej dochádzke a spôsobov jej realizácie  podľa platných noriem.
  7. V oblasti profesijnej orientácie informuje žiakov a rodičov o druhoch stredných škôl, študijných a učebných odboroch, prijímacom konaní na stredné školy  a význame zvoleného študijného odboru pre prípravu žiakov na povolanie.

 

Školská integrácia

Integrovaný žiak je žiak so špeciálnymi výchovno –  vzdelávacími potrebami na základe písomného vyjadrenia zariadenia špeciálno – pedagogického poradenstva, žiak s vývinovými poruchami učenia aj na základe písomného vyjadrenia pedagogicko – psychologickej poradne.

Rozhodnutie o prijatí žiaka ako integrovaného vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov po prerokovaní s pedagógmi, v pedagogickej rade školy. Riaditeľ vytvorí podmienky na integráciu žiaka.

Žiak má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav, na úctu k svojej osobe,na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí, zabezpečenie špecifických úprav organizácie vyučovania a individuálny a diferencovaný prístup k žiakovi.

Súčasťou povinnej dokumentácie individuálne integrovaného žiaka je individuálny vzdelávací program. Obsahuje základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno – vzdelávací proces, požiadavky na úpravu prostredia triedy, učebných postupov, učebných plánov a osnov, na organizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu. Ak je potrebné žiakovi prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v niektorých predmetoch, vypracuje vyučujúci  v danom predmete individuálny vzdelávací plán ako úpravu obsahu vzdelávania žiaka.

Individuálny vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ, učiteľ vyučovacieho predmetu v spolupráci s  špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom a zákonným zástupcom žiaka.

Individuálny vzdelávací program upravuje organizáciu, obsah vzdelávania žiaka, overovanie jeho vedomostí a metódy a formy jeho hodnotenia a klasifikácie, konkrétne vzdelávacie ciele, metodické postupy a kroky na dosiahnutie cieľov v jednotlivých predmetoch.Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka učiteľ rešpektuje jeho psychické a fyzické danosti, druh a stupeň poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v danom predmete. Učiteľ posudzuje jeho výsledky objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania.