„Keď pán Ľudstvo nadobudlo v rozum a cit, začalo seba vnímať ako stvorenia. Ľudia si uvedomili, že sú živé tvory. To preto, lebo nerobili nič iné, iba tvorili. Všetky činnosti, ktoré vykonávali či vyparacovali (ako ináč povieš opakovanie slova vyparatiť?), sa dajú zhrnúť pod jeden pojem – tvorenie. Keď lovili, zakladali ohne, vypracúvali kože, budovali opevnenia, bojovali, objavili koleso, stavali katedrály, kradli, moreplavili sa – tvorili.“ Tvorenie z nás robí tvorov. Tvorenie nie je iba napísanie Iliady a Odysey, či namaľovanie Mony Lisy. Bez schopnosti tvorivosti by sme nedokázali ani prejsť cez prechod na ulici. V tvorivosti je malý TVOR, ktorým sa dostávame do iných svetov. Do toho, čo nevidno na prvý pohľad. Tam, kde nemôžu ísť zvieratká ani rastliny, iba ľudia. Tvorivosť v nás vzbudzuje úžas, radosť, chuť do života. A niekedy aj úzkosť, nepokoj a smútok z toho, čo všetko sme sa o sebe dozvedeli a čo všetko nevieme…“

(Hevier, D.: Heviho škola tvorivosti. Bratislava, PERFEKT. 2008.)

Aj deti s ktorými pracujeme v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sú také malé Ľudstvo. Aj ony sa učili chodiť, dočahovať, stavať z piesku hrad, naháňať mačku či utekať pred psom, rozbili vianočnú ozdobu, učili sa bicyklovať, korčuľovať, plávať, písať, kresliť – pri tom všetkom tvorili.

V našej škole s nimi tvoríme a vyparacujeme už od roku 2003. Naši prví absolventi sú študentkami a študentmi Evanjelického Gymnázia v Košiciach, Gymnázia P. Horova v Michalovciach, Gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach a Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach.

Na vyučovanie nadaných bolo vytvorených množstvo vzdelávacích modelov alebo programov, ktoré ponúkajú organizovaný usporiadaný súhrn cieľov, metód a aktivít, určených na rozvíjanie osobnosti nadaných. Ich hlavným cieľom je umožniť nadaným a talentovaným žiakom plne realizovať ich potenciál v budúcej kariére, pociťovať sebanaplnenie a sebaaktualizáciu vo vývine.

Jedným z týchto programov je program APROGEN – Alternatívny PROGram Edukácie Nadaných, od autorky Dr. Jolany Laznibátovej, CSc.

Realizuje sa v homogénnych triedach, zložených zo žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktoré sú súčasťou našej základnej školy s bežnými triedami
a pre žiakov so špecifickým nadaním (hádzaná a futbal). Spoločná existencia všetkých typov tried v jednej budove vedie žiakov k vybudovaniu vzájomnej akceptácie, stretávaniu na hodinách telesnej výchovy či iných spoločných aktivitách. Rozvrh je flexibilne upravený pre každý typ triedy.

Charakteristiky a prejavy nadaných sú nasledovné:

 • skorá čítacia schopnosť – prváci zvládnu abecedu a plynulé čítanie už v I. polroku,
 • schopnosť rýchleho učenia, vysoká kvantita informácií – akcelerácia učiva v 1. a 2. ročníku v matematike,
 • výborná pamäť,
 • široká slovná zásoba,
 • dobrá argumentácia a schopnosť riešiť problémy,
 • mnohoraké záujmy,
 • veľmi dobré pozorovacie schopnosti,
 • vysoký stupeň energie,
 • veľká predstavivosť,
 • zvedavosť,
 • obľuba komplikovanosti
 • citlivosť v personálnej sfére,
 • záujem o otázky morálky a spravodlivosti,
 • zmysel pre humor,
 • kritickosť,
 • nekonformnosť,
 • rozdiel medzi telesným a intelektuálnym vývinom,
 • vyskytujúci sa nezáujem o telesné aktivity.

Poznaním týchto prejavov predchádzame:

 • frustrácii, ktorú pociťujú keď nedokážu realizovať svoje predstavy (vyrobiť, nakresliť, zostrojiť),
 • problém súvisiacich s nadväzovaním kontaktov – neschopnosti podriadiť sa ostatným v kolektíve,
 • rozčarovaniu z nesplnenia nereálne postavených cieľov pre seba, ale i ostatných,
 • podvýkonovosti súvisiacej s hľadaním potenciálnych problémov pri riešení úloh,
 • pociťovaniu nudy z rutinných úloh vedúcej k nevhodným prejavom správania,
 • neochote pre zmeny v činnosti,
 • prehnanému kritizovaniu – odmietavý postoj vrstovníckeho okolia,
 • hlučnému nesúhlasu s učiteľom a nevhodnou argumentáciou,
 • tvrdohlavosti.

Poznanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb nadaných je základom, aby sme si stanovili primerané edukačné ciele. Tak ako vo všeobecnej pedagogike (v bežných triedach), tak aj vo vyučovaní nadaných detí je základným cieľom také pedagogické pôsobenie na žiaka, aby jeho vývin smeroval k harmonicky rozvinutej  osobnosti.

V edukácii nadaných je našim cieľom usmerňovanie osobnosti nadaných tak, aby čo najefektívnejšie zhodnocovali svoje nadanie, pracovali samostatne, tvorivo a so záujmom a dokázali sa čo najoptimálnejšie adoptovať na prostredie rôznorodého sociálneho kontextu.

Tento všeobecný cieľ sme rozpracovali do špecifických cieľov v rámci Školského vzdelávacieho programu v Module 3 – ISCED 1, primárne vzdelávanie a v Module 4 – ISCED 2, nižšie sekundárne vzdelávanie so zohľadnením:

 • aktívneho vyhľadávania,
 • aktívneho osvojovania,
 • aktívneho vytvárania informácií, poznatkov, vedomostí a zručností.

Pri podpore a rozvíjaní pozitívnych stránok a regulácie, eliminácie a optimalizácie problémových prejavov osobnosti nadaných žiakov.

Špecifické ciele plníme prostredníctvom čiastkových úloh v jednotlivých vzdelávacích
oblastí. Sú zahrnuté do niekoľkých okruhov:

 • spracovanie faktov a informácií
 • poskytovanie informácií a faktov nad rámec bežných učebných osnov (výber dôležitých faktov, porovnávanie faktov, odvodzovanie zo známych faktov, pretransformovanie faktov do nových celkov, zhodnotenie faktov a argumentácia),
 • podpora záujmu o rôzne oblasti okolitého sveta (pozorovanie, experimentovanie, metakognícia, samoštúdium),
 • uplatňovanie a rozvíjanie vlastností (vôľových), ktoré sú dôležité pre rozvoj
  v kognitívnej oblasti – systematickosť, dôslednosť, vytrvalosť pri riešení
  úloh.

Tieto ciele dosahujeme prostredníctvom špecifických prístupov, modifikácií vo vyučovacom procese v oblasti obsahu (vyučovacie predmety – Obohatenie, Zodpovednosť, Anglický jazyk od prvého ročníka, druhý cudzí jazyk od tretieho ročníka), metód, aktivít žiaka, hodnotenia (slovné hodnotenie) a pri uplatňovaní špecifických zásad, ktoré sú v súlade s potrebami nadaných žiakov.

Vyučujúci v týchto triedach absolvovali vzdelávanie zamerané na využívanie alternatívnych foriem a metód práce – Čítaním a písaním k rozvoju kritického myslenia (Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní Bratislava), Vyučovanie v súlade s Daltonským plánom (Metodicko pedagogické centrum Prešov), Vysokoefektívne učenie – ITV (Asociácia S. Kovalikovej Bratislava), Tvorba pojmových máp a ich využitie pri osvojovaní učiva (DIDAKTIS Bratislava) a ďalšie akreditované špecializačno-inovačné programy.

„Tvorenie je hra, v ktorej sa ľudské mláďatá dotýkajú sveta a vesmíru.“

A takto sa ho dotkli niektorí naši žiaci v krajských a celoslovenských súťažiach.

Daniel Šipoš – 1. miesto celoslovenské kolo Európa v škole – literárna časť (Mgr. M. Tomovčíková)

Michal Soročin – 2. miesto celoslovenské kolo Olympiáda z francúzskeho jazyka (PaedDr. M. Skoková)

Monika Murgová, Diana Porteľová, Natália Štundová – 2. miesto celoslovenské kolo Projektu Občan (Mgr. M. Tomovčíková)

Veronika Maronová – Čestné uznanie celoslovenské kolo Európa v škole – literárna časť (Mgr. M. Tomovčíková)

Monika Murgová – 8. miesto celoslovenské kolo Olympiáda zo slovenského jazyka (Mgr. R. Šafinová)

Michal Paľo –  19. miesto celoslovenské kolo Čo vieš o hviezdach (PaedDr. D. Hamariková)

Patrik Šepeľák –  2. miesto krajské kolo Olympiáda z geografie (PaedDr. A. Vojtková)

Veronika Maronová – 2. miesto krajské kolo Olympiáda z biológie (Mgr. A. Nahálková)

Michal Paľo –  3. miesto krajské kolo Čo vieš o hviezdach (PaedDr. D. Hamariková)

Nina Biačková – 3. miesto krajské kolo Olympiáda z nemeckého jazyka (Mgr. M. Drotárová)

Michal Soročin – 4. miesto krajské kolo Olympiáda z anglického jazyka (Mgr. I. Rebej)

Daniel Šipoš – 6. miesto krajské kolo Olympiády z fyziky (PaedDr. D. Hamariková)

Daniel Šipoš – 7. miesto krajské kolo IGePeHa boj (Mgr. I. Hudáková)

Veronika Maronová – 8. miesto krajské kolo Olympiáda z chémie (RNDr. Š. Sabolová)

Marcel Polák – Origami – prezentácia Malá vedecká konferencia s celoslovenskou účasťou (Mgr. M. Tomovčíková)

Monika Murgová – Stereotypy v našom myslení – prezentácie Malá vedecká konferencia s celoslovenskou účasťou (Mgr. M. Tomovčíková)

Nina Biačková, Monika Murgová, Michaela Treščáková – Sú kamery jediné riešenie – prezentácia Medzinárodná konferencia INOVÁCIE v škole (Mgr. M. Tomovčíková)

„Dotknutých“ v okresných súťažiach v oblasti matematiky, dejepisu, literatúry, biológie, informatiky je veľmi veľa a tešia nielen nás učiteľov, ale predovšetkým prinášajú uspokojenie žiakom.

Mgr. M. Tomovčíková