Charakteristika vyučovacieho predmetu TSV

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov.

5. ročník

V piatom ročníku v nadväznosti na I. stupeň základnej školy kladieme dôraz na rozvíjanie pozitívneho vzťahu k telesnej výchove prostredníctvom športových hier  a atletiky, ktoré sú deťom najbližšie. Špecifiká gymnastiky spoznávajú prostredníctvom akrobatických cvičení s využitím základných pohybových zručností. Obohatením pre žiakov je aerobik.

6. ročník

V šiestom ročníku v športových hrách rozvíjať hernú činnosť jednotlivca aj prostredníctvom herných a prípravných cvičení. V atletike kladieme dôraz na rozvoj vytrvalostných schopností žiakov. V gymnastických cvičeniach výraznejšie rozvíjame koordinačné schopnosti žiakov

7. ročník

V siedmom ročníku v opakujúcich sa športových hrách kladieme dôraz na uplatnenie herných činností jednotlivca v samotných zápasoch hraných podľa pravidiel. Rozvíjaním vytrvalostných schopností bojujeme proti rozmáhajúcej sa obezite. V aerobiku a rytmickej gymnastike pestujeme u žiakov cit pre rytmus.

8. ročník

V ôsmom ročníku žiaci pomocou gymnastických cvičení a aerobiku upevňujú a rozvíjajú svoje koordinačné schopnosti. V športových hrách žiaci už vedia zvládnuť herné kombinácie v obrane aj v útoku a vedia rozhodovať zápasy podľa platných pravidiel.

 

Ciele vyučovacieho predmetu

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a  dbať o  zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.