SVET PRÁCE

Školský učebný plán

Modul   1  –   klasické triedy

Modul   2 –    posilnenie vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami – Matematika a prírodovedné predmety

Modul   3  –    posilnenie vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb – Športová príprava

Modul   4 –    triedy pre intelektovo nadaných žiakov

 

Predmet Ročník Počet hodín
Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4
Svet práce 7. 0,5 0,5 0,5 0,5
Svet práce 8. 0,5 0,5 0,5 0,5

 

Charakteristika predmetu

Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia a chémia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity.

7. ročník

Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike /postupe/ pestovania okrasných rastlín – interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranžovaní. Vytvára základy pre ďalšie odborné štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia. Žiak má dospieť k všeobecnému vysvetleniu významu a rozdeleniu okrasných rastlín z hľadiska tvorby a estetizácie životného prostredia, rozdeleniu okrasných rastlín, pestovaniu, ošetrovaniu, rozmnožovaniu črepníkových rastlín a má získať Základy aranžovania a väzby kvetov.

8. ročník

Žiak má dospieť k všeobecnému vysvetleniu významu pestovania, ošetrovania, generatívneho a vegetatívneho rozmnožovanie okrasných drevín a okrasných rastlín a príprave skalničkového záhona a zakladania trávnika.

 

TECHNIKA

Školský učebný plán

Modul   1  –   klasické triedy

Modul   2 –    posilnenie vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami – Matematika a prírodovedné predmety

Modul   3  –    posilnenie vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb – Športová príprava

Modul   4 –    triedy pre intelektovo nadaných žiakov

 

Predmet Ročník Počet hodín
Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4
Technika 7. 0,5 0,5 0,5 0,5
Technika 8. 0,5 0,5 0,5 0,5

 

Charakteristika predmetu

Oblasť Človek a svet práce je široké spektrum pracovných činností a technológií. Vďaka tomuto  vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností a to v rôznych oblastiach ľudskej činnosti.  A práve vďaka získavaniu základných zručností v rôznych ľudských činnostiach prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.

Celá koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií. V týchto jednotlivých situáciách žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou   a technikou v jej rozmanitých podobách, ale aj širších súvislostiach.

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov.

 

Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom predmetu technika v 7. a 8. ročníku je osvojovanie si návykov pracovať bezpečne a schopnosť analyzovať možné riziká pri práci s rôznymi materiálmi a nástrojmi. Okrem iného sa majú žiaci naučiť i základom hospodárskych a komerčných zručností, ako sú napr. plánovanie času, spotreby   a nákladov, rozpočtovanie a elementárne účtovníctvo.

Mali by teda získať vedomosti a zručnosti nato aby dokázali zhotoviť jednoduché výkresy a aby ich vedeli zároveň aj čítať. Žiak by mal byť získať schopnosť sám vedieť popísať jednotlivé etapy vzniku nejakého výrobku, pri ktorom by mal byť schopný určiť aj jeho cenu podľa toho z čoho všetkého vzniká cena. Sú to totiž pre bežný život žiakov veľmi dôležité informácie. Bezpochyby medzi dôležité schopnosti ktoré by mal žiak získať patrí, vznik a šetrenie elektrickej energie a mal by dokázať prezentovať jednoduché opravy v domácnostiach.

Cieľom je pripraviť žiakov na život v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce.