Charakteristika vyučovacieho predmetu SRL – futbal:

Športové triedy sú určené na systematickú športovú prípravu športovo talentovaných žiakov. Činnosť v nich je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov na konkrétne športové odvetvie a   ich športovej výkonnosti. V športových triedach sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Vyučovanie sa realizuje v predmete športová príprava podľa  učebných osnov. Osnovy sú vypracované v spolupráci so športovým zväzom v súlade so zásadami športového tréningu a školského vzdelávacieho programu školy .Proces v športových triedach sa realizuje v súlade s usmernením MŠ SR zo dňa 1. februára 2002, č. 151/2002-71 k starostlivosti o športovo-talentovanú mládež. Predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 4 – 6 hodín týždenne, do jednej športovej triedy sa zaraďujú žiaci jedného, alebo dvoch športových odvetví. Triedy sa podľa príslušného učebného plánu spravidla delia na skupiny, a to ak je v nich viac ako jedno športové odvetvie.

5. ročník

V tomto ročníku sa žiaci učia základným herným činnostiam jednotlivca, učia sa ich spájať do reťazcov. V tomto období ich športového výkonnostného rastu sa učia základnému rozostaveniu na ihrisku, hráčskym funkciám, štandardným situáciám. Tento predmet v tomto prvom ročníku ich športovej prípravy ich učí aj správnemu dennému režimu, adekvátnej životospráve, hygiene.

6. ročník

Športová príprava žiakov v tomto ročníku nadväzuje na piaty ročník. Chlapci sa učia dosiahnuť takú kvalitu základným herných činností, aby boli schopní hrať podľa pravidiel. Snažia sa zvládnuť základné herné kombinácie /obranné aj útočné/.V kondičnej príprave pomocou rôznych pohybových hier, špeciálnych cvičení, žiaci získavajú potrebnú fyzickú pripravenosť. Pri rozvoji koordinačných schopností sa učia všeobecné cvičenia spájať s hernými zručnosťami.

7. ročník

V tomto ročníku predmet už umožňuje žiakov prostredníctvom hernej a kondičnej prípravy dosiahnúť taký stupeň športovej výkonnosti, aby boli schopní hrať bez väčších problémov súťažné stretnutia podľa pravidiel futbalu. Oproti piatemu ročníku sa zvyšuje počet hodín športovej prípravy na 198.

8. ročník

Športová príprava už starších žiakov v tomto ročníku nadväzuje na prípravu mladších žiakov. V tejto etape svojho športového rastu už vedia zaujať základné herné rozostavenie a dokážu ho upravovať podľa požiadaviek hry v obrannej a v útočnej fáze. Osvojené herné zručnosti by mali bez väčších problémov uplatňovať v jednotlivých hráčskych funkciách. V tomto období tiež rozvíjajú schopnosť hodnotiť herný výkon jednotlivca a herný výkon družstva.

 

Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom prípravy je optimálny rozvoj individuálneho herného výkonu /IHV/ podľa veku pre očakávaný budúci vrcholový herný výkon /IHV/ tak, aby tento mohol byť integrovaný do vrcholového herného výkonu družstva /HVD/. Prípravky a športové triedy majú preto ako základné etapy dlhodobého procesu zásadný význam. Iba kvalitná príprava talentov v športových triedach vytvorí základné predpoklady pre úspešnú prácu v ďalších útvaroch talentovanej mládeže, v ďalších článkoch vrcholového futbalu.

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu SRL – hádzaná:

Športové triedy sú určené na systematickú športovú prípravu športovo talentovaných žiakov. Činnosť v nich je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov na konkrétne športové odvetvie a   ich športovej výkonnosti. V športových triedach sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Vyučovanie sa realizuje v predmete športová príprava podľa  učebných osnov. Osnovy sú vypracované v spolupráci so športovým zväzom v súlade so zásadami športového tréningu a školského vzdelávacieho programu školy. Proces v športových triedach sa realizuje v súlade s usmernením MŠ SR zo dňa 1. februára 2002, č. 151/2002-71 k starostlivosti o športovo-talentovanú mládež. Predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 4 – 6 hodín týždenne, do jednej športovej triedy sa zaraďujú žiaci jedného, alebo dvoch športových odvetví. Triedy sa podľa príslušného učebného plánu spravidla delia na skupiny, a to ak je v nich viac ako jedno športové odvetvie.

 

Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom prípravy je optimálny rozvoj individuálneho herného výkonu /IHV/ podľa veku pre očakávaný budúci vrcholový herný výkon /IHV/ tak, aby tento mohol byť integrovaný do vrcholového herného výkonu družstva /HVD/. Prípravky a športové triedy majú preto ako základné etapy dlhodobého procesu zásadný význam. Iba kvalitná príprava talentov v športových triedach vytvorí základné predpoklady pre úspešnú prácu v ďalších útvaroch talentovanej mládeže, v ďalších článkoch vrcholovej hádzanej.