Charakteristika predmetu RUJ

Predmet „Ruský jazyk“ – 2. cudzí jazyk je obsahovo zameraný na poskytnutie základných predpokladov pre komunikáciu žiakov v rámci EÚ, prispieva k väčšej mobilite v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. Jednou z najdôležitejších tém je multikultúrna výchova žiakov. V praxi to znamená najmä sprostredkovanie takých hodnôt a utváranie takých názorov a postojov žiakov, ktoré sú potrebné na začlenenie sa do života nielen v Slovenskej republike, ale aj mimo nášho štátu. Tolerancia, demokracia, asertívne správanie, sebakontrola, identita a podobne by mali byť vlastnosti, ku ktorým by multikultúrna výchova mala smerovať. Počas štúdia podľa tohto programu sa žiak dostane z referenčného stupňa A1 na stupeň A2 (používateľ základného jazyka).

6. ročník

Žiaci sa v súlade s pravopisnými normami naučia správne používať veľké a malé písmená písanej a tlačenej azbuky v písomnom a ústnom prejave. Žiaci chápu význam slov a viet, ktoré sa ich bezprostredne týkajú.

6. ročník – VIN

V 6. ročníku žiaci upevňujú rečové zručnosti, schopnosti a návyky získané v predchádzajúcich ročníkoch a ďalej rozvíjajú schopnosť receptívnej a produktívnej komunikácie na základe osvojovaných jazykových prostriedkov. Dopĺňajú a prehlbujú poznatky o systéme ruského jazyka. Rozširujú si krajinovedné poznatky o danej jazykovej oblasti získané štúdiom ruského jazyka na základe medzipredmetových vzťahov. Na podklade používania autentických materiálov rozvíjajú etické postoje, emocionálno – estetické cítenie a environmentálnu výchovu.

7. ročník

Žiaci zdokonaľujú svoj písomný prejav a čítanie zo 6. ročníka a dokážu sa vyjadriť jednoduchým spôsobom v situáciách, ktoré sú spojené s tematickými okruhmi formou monológu aj dialógu.

8. ročník

Obsahovo učivo daného ročníka umožňuje žiakom s porozumením počúvať, čítať, reprodukovať i tvoriť krátke jednoduché rečové prejavy tematicky zamerané na základné životné situácie v škole, v rodine, v prírode, vo svojom bydlisku a na elementárnej úrovni sa zoznamovať aj s ruskou literatúrou.