Ako si uľahčiť – neuľahčiť prácu

 

Poznáte to: keď máte na konci klasifikačného obdobia ohodnotiť žiakov z „niekoľkých známok“. Každý rozmýšľa, aby hodnotenie bolo čo najobjektívnejšie, aby žiakovi nebolo ublížené, ale ani nezľahčovalo jeho pozíciu v triede. Hľadáte riešenia. Jedným z možných riešení, ktoré v poslednej dobe prinášajú informačno-komunikačné technológie, je hlasovacie zariadenie. Spolu s interaktívnou tabuľou, počítačom, projektorom a softvérovým vybavením vytvára didaktické prostredie na prezentáciu aktivizačných impulzov učiteľa a následného zberu reakcií žiakov. Vyučovací proces s využitím hlasovacieho zariadenia zvyšuje efektivitu vzdelávania, aktivizuje žiaka, prináša nový motivačný stimul a okamžitú spätnú väzbu.

V školách sa používajú rôzne druhy tohto technického vybavenia. Naša škola získala vďaka projektu Škola, v ktorej sa všetci učia ako spoznávať veci okolo nás podporovaného Európskym sociálnym fondom finančné prostriedky na zakúpenie hlasovacieho zariadenia InterWrite Cricket Rf. Aby sme zistili ako ho používať , ako si prácu uľahčiť a nie zaťažiť sa viac ako je únosná miera stretli sme sa 19.marca 2010 s lektormi P. Šujanom a O. Holubkovou na kurze práce s hlasovacím zariadením InterWrite Cricket RF.

Softvér umožňuje registrovať triedu, žiakov, tvorí protokoly o priebehu hodiny, okamžite vyhodnocuje odpovede žiakov (volia sa rôzne možnosti: %, grafické, zoznamy podľa správnosti odpovedí, podľa rýchlosti…), ohodnotí vedomosti žiaka známkou, spracuje výsledky žiaka, či celej triedy. Jednoduchým spôsobom umožňuje všetky materiály uložiť, zdieľať, vytlačiť.

Hodina s hlasovaním môže mať viacero foriem. Učiteľ má viac možností ako si pripraviť vyučovacie hodiny. Najčastejšie sa hlasovacie zariadenie využíva na preverovanie vedomostí žiakov formou testu. Do oblasti otázok sa dajú vkladať obrázky, animácie, schémy, texty… V oblasti pre odpoveď sa navolí počet odpovedí, ich znenie, vyznačí sa správna odpoveď. Hlasovaniu predchádza spustenie triedy, prihlásenie sa žiakov do systému a testovanie sa môže začať. Učiteľ preberá rolu moderátora, riadi zobrazovanie otázok, spúšťa hlasovanie, oboznamuje žiakov s ich výsledkami: priebežne aj po skončení testu.

Zameranie edukačných prezentácii prostredníctvom uvedeného zariadenia nemusí byť vždy iba na zistenie vedomostí žiakov. Osvedčili sa pri opakovaní, utvrdení učiva, pri vyvodení nových pojmov, či objavovaní súvislostí medzi jednotlivými prvkami učiva. Zadávanie otázok učiteľa funguje aj priamo, okamžite, počas vyučovacej hodiny.

Interwrite Cricket RF umožňuje integráciu do Workspace a tým sa stáva zadávanie ľubovoľných otázok s následným vyhodnotením žiackych výstupov úplne jednoduché.

Hlasovacie zariadenie spĺňa aj zábavnú funkciu, ak do vyučovacieho procesu učiteľ zaradí rôzne druhy vedomostných hier.

Absolútnou výhodou využívania hlasovacieho zariadenia na vyučovaní je, že na zadanú otázku učiteľa odpovedajú všetci žiaci v krátkom časovom intervale. V klasickom vyučovaní na otázku učiteľa odpovedá jeden žiak (a tí, čo vedeli a neboli vyvolaní sú demotivovaní). V priebehu vyučovacej jednotky učiteľ získa neporovnateľne viac informácii od svojich žiakov, ktorí sú „vyzbrojení“ klikermi. Takéto vyučovanie spĺňa atribúty moderného vzdelávania, je efektívne, pre žiakov a ich učiteľa zaujímavé a poskytuje im množstvo impulzov pre aktivizáciu, motiváciu a zvyšovanie vedomostnej úrovne.