Daltonský plán

Ide o alternatívny spôsob vyučovania, ktorého výhodou je prepojenie rôznych predmetov a ich cieľov v rámci jedného bloku na vopred danú tému. Žiaci nie sú len pasívnymi poslucháčmi, ale predovšetkým sú aktívni pri samostatnom vyhľadávaní a triedení informácií, ktoré získavajú z rôznych zdrojov. Veľkým prínosom tejto metódy je vzájomná spolupráca žiakov a zlepšenie klímy v triede.
Hlavným cieľom projektu je vyučovanie v blokoch, ktorých rozsah je 120 minút.
V úvode tohto bloku prebieha komunita, motivácia, dramatizácia (prebieha vo vyhradenej časti triedy, na koberci) a inštruktáž k ďalšej činnosti.
Základnou jednotkou je samostatná práca žiakov na pracovných listoch, ktoré vopred pripravil učiteľ na danú tému zo štyroch vyučovacích predmetov. Dané úlohy riešia žiaci v ľubovoľnom poradí a zaznačujú si splnené úlohy na tzv. tabuľu výsledkov. Môžu pracovať individuálne alebo vo vopred dohodnutých skupinách a to na ľubovoľnom mieste v triede. Pri plnení úloh môžu používať všetky dostupné zdroje (náučná literatúra, učebnice, pomoc spolužiaka, počítač, časopisy…). Po vyriešení povinných úloh majú žiaci možnosť vybrať si nasledujúcu činnosť: individuálny odpočinok, relaxačné činnosti alebo vypracovať aj tzv. prémiové pracovné listy, ktoré
obsahujú úlohy nad rámec učiva a majú často motivačný charakter.
V závere prebieha sebahodnotenie žiakov a vyjadrenie vlastných pocitov a zážitkov.

Súčasťou je tiež relaxácia v rôznych formách (pieseň, pohybová chvíľka,
dodávanie energie, tanec…).
Počas celého bloku dodržiavajú žiaci pravidlá práce v triede:
krátky – dlhý hlas, odložená pozornosť pedagóga, právo nevyjadriť sa, neposmievať sa, pomáhať si, pozorne počúvať, ľubovoľné poradie úlohy, zaznamenávanie výsledkov, spôsob sebahodnotenia, bodové ohodnotenie učiteľom.

Kontrolu jednotlivých úloh uskutočňuje učiteľ, žiaci si výsledky zaznamenávajú na „daltonských metroch“ alebo v číselnom slimákovi. Jednotlivé pracovné listy sa totiž hodnotia bodovým systémom.

Prostredníctvom tohto vyučovania sa mení atmosféra na vyučovaní, vytvorí sa pre žiakov podnetné a tvorivé prostredie. Žiaci sa naučia rešpektovať názory a postoje iných, aktívne sa zúčastňujú na procese, podporuje sa ich samostatnosť a sebadôvera.
Učiteľ prostredníctvom nových prístupov a možností sa priblíži k žiakom a sprostredkuje im potrebné vedomosti a zručnosti novým, originálnym spôsobom.
Učiteľ nepôsobí autoritatívne, ale je partnerom pre žiaka, sprostredkovateľom nových informácií a možností ich získania. Ide najmä o rozvoj komunikácie, schopnosti spolupráce, riešenia konfliktov, vyjadrenia vlastného názoru a rešpektovania názoru iných, samostatnosti pri získavaní poznatkov, zodpovednosti, podpora pozitívneho postoja k sebe samému ako aj k ostatným.

Mgr. Lenka Babjáková, PaedDr. Marianna Lipková