V rámci Európskeho „Týždňa boja proti drogám“, od 14. – 18.11.2022, sme na našej škole v spolupráci so školským podporným tímom, pripravili aktivity zamerané na prevenciu proti drogám či iným patologickým javom. Pre všetkých žiakov II. stupňa bola daná výzva zapojiť sa aj prostredníctvom projektu na tému: „Vybral som si život, nie drogy…“ Vznikli naozaj nádherné práce, ktorými žiaci dokazujú svoju vnímavosť k danej téme! 

Počas celého týždňa sme sa snažili implementovať problematiku boja proti drogám do vyučovania, či už na prvom stupni ako preferovanie zdravého životného štýlu, zdravej výživy, alebo na druhom stupni okrem iného aj vo vytváraní hodnotných zážitkových aktivít zameraných na témy šikanovania, kyberšikanovania, fajčenia, látkových a nelátkových závislostí, zdravej výživy či trestnoprávnej zodpovednosti. 

Žiaci sa taktiež zúčastnili prieskumu šikanovania s našou sociálnou pedagogičkou a koordinátorkou prevencie. V školskom rozhlase sme mali možnosť počúvať relácie na témy: šikanovanie a ako mu čeliť, taktiež na tému fajčenie či zdravá výživa ako prevencia civilizačných chorôb. V súvislosti s témou zdravej výživy, pripravila stravovacia komisia spolu so školským parlamentom aktivitu „Jablkom proti drogám“, ako aj ochutnávku rôznych zdravých nátierok, za ktoré vďačíme aj našim milým kuchárkam zo školskej jedálne. 

Pre končiace ročníky sme pripravili prednášku spojenú s besedou v spolupráci s preventistom z Mestskej polície, z oddelenia prevencie kriminality, na tému trestno-právna zodpovednosť mladistvých. V Deň zdravej výživy nás navštívila pracovníčka z poradne zdravia, aby našim ôsmakom porozprávala o rizikách spojených s fajčením. V súčinnosti s Informačnou kanceláriou pre obete trestných činov Košice, sme  sa rozprávali o „nenávistných prejavoch na internete“ a ich prevencii. V tomto mesiaci čaká našich deviatakov aj prevencia formou zážitku, z oblasti duševného zdravia, v spolupráci s občianskym združením Integra.  

Piatok sa niesol v duchu “bubnovania”. Žiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili celoslovenskej akcie “Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť” na zimnom štadióne nášho mesta. Podujatia, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Aktivity v triednych kolektívoch sa niesli v duchu Svetového kódexu detských práv.  

Týmto sme zavŕšili naše týždňové podujatia zamerané na prevenciu drogových závislostí a iných patologických javov. 

 

Prevencia sa nás týka, týka sa všetkých nás! ”