Bratislava 11. decembra 2020
                                                                                                                                        Číslo: 2020/18259:4-A1810
                                                             

                                                                           ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov rozhoduje takto:
1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných
školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

2. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v
druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

3. Mení rozhodnutie č. 2020/18259:3-A1810 takto:
slová „č. 32/2020“ sa v celom texte rozhodnutia nahrádzajú slovami „č. 39/2020“. Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

Odôvodnenie:
Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie.

                                                                                                                            Branislav Gröhling
                                                                                                            minister školstva, vedy, výskumu a športu