Zapojili sme sa do pilotného overovania

Pilotným overovaním sa rozumie dobrovoľné zavádzanie Rámcových učebných plánov podľa cyklov vzdelávania a Upravených cieľov a obsahov vzdelávania v zmysle Dodatku č. 8 k ŠVP 2015 v súlade so Sprievodcom školským rokom 2020/2021 vydaného MŠVVaŠ SR. Pilotné overovanie, prebiehajúce v rámci národného projektu “Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)” poskytne základným školám aj Štátnemu pedagogickému ústavu skúsenosti a informácie potrebné na zdokonalenie overovaných dokumentov pred ich širším zavedením do praxe základného vzdelávania.

Obsah vzdelávania na prvom stupni a druhom stupni ZŠ je rozdelený na tri ucelené časti vzdelávacieho programu – cykly, pričom druhý cyklus združuje posledný ročník prvého stupňa ZŠ a začiatočný ročník druhého stupňa ZŠ. Vzniká tým priestor na to, aby žiaci, ktorí nedokážu do ukončenia štvrtého ročníka naplniť ciele vzdelávania určené pre primárne vzdelávanie, mohli potrebné zručnosti a vedomosti nadobudnúť v priebehu piateho ročníka, a to bez nutnosti opakovať ročník.

Stojí pred nami veľká výzva a veľké množstvo práce. Veríme, že sa nám to podarí v prospech žiakov i učiteľov našej školy. A , že je to naozaj dôležité svedčí i fakt, že projekt Pilotného overovania prišiel na našu školu 4.9.2020 predstaviť širokej verejnosti minister školstva Branislav Gröhling a riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.