3. novembrový týždeň 2018  

Každoročne je tretí novembrový týždeň v Európe venovaný problematike drog. 

Závislosť je silná túžba a rastúca chuť po predmete závislosti. Ta človeka spútava. Človek, ktorý nie je závislý, má ohromnú slobodu. Ale každý sa rozhoduje sám. Je na každom z nás, akou cestou pôjde – cestou neslobody a pripútania sa k droge alebo cestou slobody a voľnosti.

Cieľom primárnej prevencie drogových závislostí na našej škole je realizovať prevenciu drogových závislostí nenásilnou a pre žiakov zaujímavou formou.

Odborníci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Mestskej polície v Michalovciach poukážu  na riziká spojené s užívaním legálnych a nelegálnych drog. Ponúknu žiakom školy možnosť zapojiť sa do zážitkových aktivít zameraných na formovanie postoja k závislostiam.

Poučenie: Nikdy nezačínajme s drogou, ani s tou “ľahkou”, pretože náš život postupne stratí pôvodný zmysel.                                                                      

Mgr. Anna Timková