Myslieť kriticky znamená premýšľať do hĺbky o informáciách, ktoré človek získava rôznymi spôsobmi.

Myslením človek sleduje určitý zámer

→ na splnenie si kladie otázky

→ na zodpovedanie otázok potrebuje príslušné informácie

→ informáciám musí rozumieť

→ aby rozumel informáciám musí vyvodiť určité závery

→ vyžaduje používanie určitých predstáv a pojmov

→ čo vyžaduje vychádzať z istých predpokladov

→ na základe predpokladov vytvoríme závery, ktoré vyvolávajú isté dôsledky.

Učitelia našej školy sa snažia vo všetkých predmetoch a pri všetkých aktivitách svojich žiakov sledovať a hodnotiť najmä spôsobilosti žiakov podmieňujúce kritické myslenie:

 • nezávislosť a samostatnosť myslenia
 • klásť otázky, formulovať také, ktoré budú viesť k hlbšiemu a jasnejšiemu chápaniu problému
 • určiť hlavnú myšlienku textu a závery určitého argumentu
 • určiť vzťahy, súvislosti medzi pojmami, opismi
 • porovnávať a dávať do protikladu myšlienky, pojmy, tvrdenia
 • rozlíšiť dôležité a nepodstatné informácie
 • rozlišovať fakty a názory
 • identifikovať bežne zaužívané názory, poznámky o osobe
 • rozpoznať predsudky, propagandu, skresľovanie
 • určiť dôveryhodnosť zdroja informácií
 • rešpektovať názory iných a alternatívne myšlienky
 • riešiť problémy a vyvodzovať závery
 • predpokladať možné (pravdepodobné) dôsledky nejakej udalosti .

To, že sa nám to darí napĺňať hodnotilo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní počas školského roka 2015/2016 a počas prezentácie skúsenosti so zavádzaním inovácií (Ľudmila Kuliková, Jaroslava Pillárová a Monika Tomovčíková)  na medzinárodnej konferencii INOVÁCIE V ŠKOLE, ktorá sa konala 21.10.2016-22.10.2016 vo Vysokých Tatrách. Správna rada Združenia Orava zložená z 9 členov (www.zdruzenieorava.sk) schválila udelenie štatútu Škola kritického myslenia, ktorý z rúk výkonnej riaditeľky Marcely Maslovej prebrala  Ľudmila Kuliková.

Udelenie štatútu nie je len odmenou za vykonanú prácu. Je to záväzok odovzdať žiakom nie len vedomosti, ale učiť ich o probléme premýšľať, hodnotiť ho, spájať rôzne informácie a vyjadriť svoj názor.

 

cerifikát