Európsky týždeň boja proti drogám na II. stupni

V týždni od 14.11. do 21.11.2014 bolo na našej škole podstatne častejšie a hlasnejšie bolo počuť slová – prevencia, alkohol, cigarety, drogy, kriminalita, zdravý životný štýl,…

Týždeň boja proti drogám začala  koordinátorka pre II. stupeň Mgr. A. Timková reláciou – Prečo a ako povedať drogám NIE !

Naši pedagógovia sa s deťmi v tomto týždni zamerali na diskusie – Mládež proti kriminalite a snažili sa ich usmerniť k zdravému životnému štýlu.

Žiaci jednotlivých tried maľovali plagáty – Drogy očami žiakov a aktívni jednotlivci vyrábali vo voľnom čase záložky do knihy.

  V rámci interaktívnych prednášok a besied k nám  z centra PPP a P v Michalovciach zavítala  Mgr. M. Havránková.

Stručný návod – Ako sa nestať obeťou šikanovania, v školskom rozhlase poskytla Mgr. A. Timková.

Tento týždeň sme v spolupráci so školským parlamentom ukončili aktivitou – Jablkom proti drogám.

Nezabúdame však, že hlavnou zbraňou proti drogám je – lopta, športovanie. Celý týždeň sa s ňou hralo v telocvični, na ihrisku, ale aj v domácom prostredí.

Na II. stupni prebehlo veľa zaujímavých aktivít, ktorými budeme viesť a usmerňovať našich žiakov proti drogám a drogovej závislosti. O jednotlivých aktivitách tohto týždňa boli žiaci i pedagógovia informovaní letákmi rozmiestnenými po budove školy.

V každej chvíli, viac ako inokedy, sme sa všetci snažili našim žiakom priblížiť zdravý životný štýl a viesť ich k správnemu rozhodnutiu, aby v živote neprepadli závislostiam a v správnej chvíli dokázali použiť slovo NIE!

Vyhodnotenie kreativity a nápaditosti žiackych prác formou:

posterov:                                                        násteniek:

1. miesto: IX.A                                                   1. miesto: VI.B

2. miesto: VIII.C                                                 2. miesto: V.A

3. miesto: VI.B                                                   3. miesto:

 

Fotografie:

Nástenky: 

Plagáty:

Záložky: