Od roku 2011 je naša škola zapojená do programu Poznaj svoje peniaze, ktorý ako pilotná škola overujeme  na podmienky základnej školy v rámci naplnenia cieľov Národného programu rozvoja finančnej gramotnosti. Odborným garantom je Nadácie pre deti Slovenska s finančnou podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne. Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujeme pozvať na tréning, ktorého ciele a obsah sú uvedené v priloženej pozvánke.

 

Pozvánka