V apríli každoročne vítame v našej škole budúcich prvákov. Formou hry deti preukazujú svoje schopnosti, zručnosti a pripravenosť pre vstup do základnej školy,
Ako každý rok, tak aj tento, vítal našich budúcich prváčikov náš Šašo Šestko.
Na úvod si dal s deťmi malú rozcvičku, aby sa im športové disciplíny plnili oveľa ľahšie.
Po krátkom vystúpení žiakov našej školy sa netrpezliví budúci prváčikovia vrhli do plnení disciplín.
Ich šikovnosť nás všetkých potešila, a preto mali za odmenu pripravené na záver jedno veľké prekvapenie…..vypúšťanie balónov……
Všetci sme mali z tohto dňa nezabudnuteľné zážitky a na vás milí predškoláci sa už tešíme v septembri 2013….

SKÔR AKO NASTÚPITE DO ŠKOLY, MOŽETE SI EŠTE SPOLU S RODIČMI PREČÍTAŤ, ČO BY STE UŽ MALI VEDIEŤ AKO BUDÚCI PRVÁCI:
• povedať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska
• samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
• vymenovať členov rodiny a poznať ich prácu
• orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy
• vedieť, kde je škola, poznať cestu do školy
• osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke
• poznať najznámejšie profesie a druhy prác dospelých, stroje a náradia, ich funkciu
• šetrne zaobchádzať s predmetmi
• vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti (farbu, tvar, veľkosť a pod.), určiť materiál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti
• poznať základné farby a rozlišovať doplnkové
• rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a názvy dní v týždni
• poznať znaky ročných období
• poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie…
• vedieť sa správať v prírode
• poznať a pomenovať bežné domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá, rozlišovať ich vonkajšie typické znaky, spôsob života a starostlivosť ľudí o ne
• poznať a pomenovať časti svojho tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie
• správne označovať prírodné javy (slnko, dážď, vietor,… )
• správne vyslovovať všetky hlásky
• vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy
• porozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
• naučiť sa spamäti krátku básničku alebo pesničku
• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
• orientovať sa v priestore, poznať význam slov „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“