Žiaci Kolégia Zelenej školy sa zúčastnili 20.10.2015 workshopu v Košiciach, kde ich pani P. Urdová informovala o zakladaní, starostlivosti o záhradu, ako ju správne zazimovať, čo je vhodné v nej pestovať a pod… Žiaci mali možnosť klásť rôzne otázky k téme, ukázať svoju nápaditosť, ale aj ochutnať bylinkové čaje a pozrieť si komunitnú záhradu vo výmenníku v Košiciach.

Naši žiaci v rámci spolupráce so Štátnou CHKO Vihorlat sa 23.10.2015 zúčastnili výsadby stromov v lokalite nového mestského ornitologického chodníka na Hurbanovom nábreží. Žiaci pomáhali pri výsadbe 50 stromčekov a pri vyčistení tejto lokality.

Blíži sa zima a aj náš školský areál treba pripraviť na to, že ho prikryje biela perina. V rámci projektu Zelená škola sa v stredu 4.11.2015 uskutočnila každoročná jesenná brigáda s cieľom skrášliť okolie školy. Rozdelili sme si prácu podľa úsekov a mohli sme začať. Do poriadku sme dali: školský dvor, okolie školy, športové ihriská, chodníky, átrium, bežeckú dráhu aj všetky trávnaté plochy. Brigáda sa skončila úspešne. Všetci sme mali dobrý pocit z vykonanej práce.

Členovia krúžku Šikovný chemik sa stali mladými experimentátormi a pripravili pre žiakov 3. ročníka zaujímavé pokusy. Zamerali sa hlavne na najvzácnejšiu tekutinu, ktorú potrebuje každý živý organizmus – VODU. Venovali sa však aj iným témam – triedeniu odpadov, šetreniu vodou v domácnosti, prírode. Príroda sama je obrovský chemický stroj a chémia je práve tou vedou, ktorá pomáha pochopiť, ako jednotlivé súčasti fungujú a prečo by príroda nemohla existovať v inej podobe.

Dňa 13.11.2015 pomohli žiaci I.C a I.D JEŽKOVI SEPARKOVI roztriediť a upratať všetok odpad v lese, čim  prispeli k ochrane prírody na našej Zemi. Na základe rôznych aktivít plnili žiaci hravou formou zaujímavé environmentálne úlohy.

Blížia sa vianočné sviatky, počas ktorých obdarúvame svojich najbližších a  pomáhame tým, ktorí to nemajú v živote také ľahké. Aj tento rok sme sa v našej škole rozhodli pomôcť tým, ktorým vravíme, že sú našimi najlepšími a najvernejšími priateľmi a to tak, že zorganizujeme zbierku peňazí pre psíkov v útulku, aby im dobrí ľudia, ktorí sa o nich starajú  mohli nakúpiť to, čo najviac potrebujú. Vďaka dobrým srdiečkam našich žiakov sa podarilo vyzbierať krásnych 300,12 eur. V mene útulkáčov všetkým ďakujeme a veríme, že aspoň takto spoločne prispejeme na zlepšenie životných podmienok tých, ktorí sú na nás ľudí odkázaní.

Mgr. Marta Paligová

Svetový deň mokradí 2.2.2016

2.2.2016 sme našu triedu 3.C premenili na jednu veľkú mokraď. Najprv sme pokusom zisťovali, čo je mokraď a aký je jej význam. Dozvedeli sme sa o živočíchoch a rastlinách mokradí. Na čítaní sme si čítali smutný príbeh “Ako žabka o mokraď prišla”. No my sme sa pokúsili záver príbehu upraviť, veď vieme, že močiare sú pre nás dôležité. Na konci vyučovacieho dňa sme po skupinách plnili úlohy a tak sme spoločne vytvorili projekt o mokradiach.

Aj v 2.E sme sa s deťmi rozprávali o mokradiach. Prostredníctvom interaktívnej knihy sme sa dozvedeli o živote v močiari. So zavretými očami sme počúvali zvuky živočíchov, dozvedeli sme sa, čím sa živia, čím sú jedinečné. Spoznávali sme aj rastliny a na záver sme si zahrali mokraďné ekohry.

p. uč. Repelová

Máme radi vtáčiky…

Spolu s našimi ochotnými dedkami a ockami sme počas voľných dní urobili vtáčie búdky a kŕmidlá. Tešili sme sa, kedy ich budeme môcť vyvesiť v školskej záhrade. Keď nastal ten deň, teplo sme sa obliekli a zobrali všetko potrebné. Ujo ornitológ nám porozprával o význame búdok a kŕmidiel, dozvedeli sme sa, ako správne prikrmovať a ešte mnoho zaujímavých informácií o vtáčikoch. Potom sme mu už pomáhali s upevňovaním búdok. Do kŕmidiel sme nasypali semienka. Teraz je už na nás, aby sme semienka podľa potreby dopĺňali.

žiaci 3. ročníka

Hmyzí hotel

V jedno chladné aprílové popoludnie popoludnie sme našu triedu premenili na tvorivé dielne. Veľa detí z našej triedy maródovalo, ale aj tak sa našlo dosť šikovných rúk. Z prineseného prírodného materiálu sme vyčarili domček pre hmyz, pretože  mnohé druhy užitočného záhradného hmyzu, napríklad lienky, bystrušky či divé včely si len ťažko nájdu úkryty v moderných upravených záhradách. Vytvorili sme im rôzne príbytky na úkryt. Okrem prilákania užitočného hmyzu sme tak získali zaujímavý netradičný záhradný prvok.

Ochranári z 3.C

Dňa 22. apríla sa aj naša škola sa zapojila do celosvetového dňa Zeme. Kolégium Zelenej školy pripravilo pre žiakov zaujímavé aktivity, ktoré boli rozdelené do troch dní. V stredu 20. apríla sa vybraní žiaci 7. a 9. ročníka zapojili do čistenia Jovsianskej Hory. Vo štvrtok 21. apríla žiaci 1.- 5. ročníka to mali tiež pestré. Pripravili sme pre nich premietanie filmu a besedu o náučnom chodníku – Vtáčí raj na Senianských rybníkoch s pánom Repelom. V piatok  22. apríla si žiaci prvého stupňa s triednymi učiteľmi vysadili izbové rastlinky. Žiaci 4. ročníka sa naučili separovať a recyklovať a vyskúšali si výrobu recyklovaného papiera. Žiaci druhého stupňa sa pod vedením triednych učiteľov spojili a premenili náš školský dvor na prírodnú a živú záhradu.

Do našej záhrady pribudol nový prírastok – je ním pavúk – križiak vyrobený z recyklovaných materiálov. Kde ho môžete stretnúť? No predsa v našej záhrade pri škole, kde si natiahol svoje siete medzi stromami. Okrem neho tam možno nájdete aj iných obyvateľov, ktorí v ňom majú svoj domov. Len pozorne hľadajte!

ZÁVÄZOK PRE ZEM – adopcia chráneného územia na Senianskych rybníkoch.

Senianske rybníky sú jedinečným územím s výskytom okolo 290 druhov vtákov. Ich  význam je celosvetový. Žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú  na vítaní žeriavov, organizujeme rôzne exkurzie, výlety a stretnutia s pracovníkmi Slovenskej ornitologickej spoločnosti. A práve pri stretnutiach s nimi sme prišli na tento nápad.

Naša škola si adoptovala územie vo Vtáčom raji na Senianskych rybníkoch. Je to územie na lúke Ostrovik neďaleko obce Senné. Stali sme sa tiež členmi Slovenskej ornitologickej spoločnosti.

Financie sme chceli získať predajom rastliniek žeruchy siatej. Vysadili sme ju do recyklovaných obalov od vajíčok. Napriek našej vytrvalej starostlivosti – rosili sme ju, vytvárali  skleníkovú  klímu – nám rastlinky vôbec nevyklíčili. Nechceli sme sa vzdať, a tak sme našli náhradné riešenie. Žeruchu sme nahradili maľovanými postavičkami z jednoduchého slaného cesta. Cesto bolo potrebné usušiť, a tak sme poprosili pani kuchárky o pomoc. Vo vestibule školy sme  vytvorili propagačno-predajný stánok, kde si mohli spolužiaci, rodičia i pani učitelia zakúpiť naše výrobky za symbolický poplatok. K tomu si ešte každý mohol vybrať aj nálepku s vtáčím druhom žijúcim na Senianskych rybníkoch, prečítať  si  zaujímavé informácie, porozprávať sa, opýtať sa, čo ho zaujímalo.

Peniaze budeme využívať pri organizovaní rôznych podujatí  Vo vtáčom raji. Budú to nielen brigády na vyčistenie územia, ale aj exkurzie, zaujímavé hodiny v prírode. Rozhodli sme sa zakúpiť aj ďalekohľad a doplniť našu školskú knižnicu o nové prírodopisné  knihy a encyklopédie.

K čomu sa naša škola zaviazala a ako si predstavujete našu ďalšiu spoluprácu?

p. Repel zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti: Deti sa budú zúčastňovať na pravidelnom čistení a  udržiavaní adoptovaného územia, pomáhať pri organizovaní akcií pre verejnosť, angažovať sa v dobrovoľníckych táboroch, monitorovaní vtáctva a podobne  Myslím, že každý mi dá za pravdu, že učiť sa v prírode je lepšie, ako sedieť v lavici. Budú mať možnosť poznávať druhy  živočíchov priamo na mieste, kde žijú,  oboznámiť  sa s ich spôsobom života, jedinečnosťou, potravou a podobne.

Poďakovanie Slovenskej ornitologickej spoločnosti – klikni na nadpis

Hodina fyziky v prírodnej učebni

Žiaci 8. ročníka aktívne vnímali vplyv slnečnej energie na počasie. V prírodnej učebni realizovali rôzne merania prostredníctvom meteorologickej búdky umiestnenej na voľnom priestranstve školského dvora. Najväčší vplyv na počasie má prúdenie vzduchu,  a tak žiaci merali smer a silu vetra pomocou veternej smerovky a anemometra. Hodnotu zrážok žiaci odčítali zo zrážkomera a na určenie tlaku použili svoj vlastnoručne vyrobený barometer. Stupeň znečistenia vzduchu na školskom dvore žiaci zisťovali na zachytávači prachových čiastočiek. Na záver hodiny dospeli tiež k poznaniu, že vďaka Slnku a jeho vplyvu na rastliny, sa nikdy nestratia, pretože sa  naučili určovať aj svetové strany pomocou konárov a rastúceho machu na stromoch.

Členovia Kolégia Zelenej školy a žiaci 5. ročníka navštívili Botanickú záhradu v Košiciach. Spoznali zaujímavé druhy exteriérových  a interiérových  rastlín. Najviac ich zaujali pestrofarebné krídla exotických motýľov.

Kolégium na návšteve na ZŠ Janigová:

Pre žiakov 6. a 7. ročníka sme pripravili prednášku s RNDr. Igorom Majláthom o exotických ale aj našich druhoch plazov.  Po tomto zaujímavom dopoludní sa veľa našich žiakov prestalo báť hadov.

Keď konečne po zime vykuklo slnko, a v našej záhradke pri škole sa začali zo zeme predierať rastlinky, museli sa aj naši žiaci presvedčiť, že matematika je v záhrade potrebná.

Žiaci sa zaoberali aj nasledovnými otázkami:

– Akú plochu zaberajú naše záhony.

– Aký objem kompostu môže byť v nádobách na kompostovanie (v cm3)?

– Koľko 5 litrových vedier vody by sme potrebovali na poliatie záhonov, aby sme ich poliali rovnako výdatne, ako keď na nich naprší 5 cm zrážok?

– Pavúk dokáže uloviť muchu už do 8 cm2 pavučiny. Koľko múch by mohol uloviť náš pavúk? (predpokladajme, že pavučina je kruh)

– Každý strom pohltí každý rok až 4 kg kysličníka uhličitého a premení ich na kyslík. Koľko kilogramov kysličníka pohltia za rok stromy v areáli našej školy?

– Jeden hektár krovín za rok uvoľní 15 ton kyslíka. Koľko kilogramov kyslíka uvoľní „živý“ plot okolo našej záhrady?

Riešili aj úlohy:

– Koľko váži doska stola, ak 1 dm3 dreva má hmotnosť 0,85 kg?

– Koľko plechoviek farby musíme kúpiť na natretie stola, ak 1 plechovka vystačí na 1,7 m2?

Všetci sa tešili zo slniečka a z pocitu užitočnosti učenia sa v záhrade. Výsledky svojich meraní spracovali pri „okrúhlom“ stole.