Pracovné listy (viď PRACOVNÉ LISTY – klikni na odkaz) na vyhotovenie auditu na tému „Zeleň a ochrana prírody“ vypracovali žiaci 5. až  9. ročníka. Pri práci im pomáhali pani učiteľky. Žiaci pracovali v skupinách. Každá z nich mala svoje PL. Po ukončení prieskumu sme spoločne porovnávali zistené informácie. Konkrétne údaje získavali aj od ostatných nepedagogických zamestnancov školy.

Zistenia:

  • Okolie školy je zatrávnené, na pozemku sa nachádzajú mnohé listnaté a ihličnaté dreviny.
  • O zeleň je pravidelne postarané.
  • Rastliny sa nachádzajú aj na chodbách a v triedach. O chodbové rastliny sa starajú p. upratovačky a v triedach majú na starosti svoju zeleň žiaci.
  • Zeleň sa každý rok revitalizuje – vysieva sa trávnik, dosádzajú sa nové okrasné dreviny.

 

Žiaci pravidelne navštevujú ŠvP, lyžiarske zájazdy, ekofarmy, ZOO farmy, Botanickú záhradu v Košiciach, spolupracujeme s CHKO Vihorlat.

Zabezpečujeme zaujímavé výukové prírodovedné programy.

Žiaci sa teoreticky aj prakticky o zeleni vzdelávajú na hodinách prírodovedy, biológie, geografie, vlastivedy, chémie a na hodinách sveta práce a pracovného vyučovania.

Škola nemá školský pozemok, kde by si  žiaci mohli dopestovať svoje vlastné produkty. Nemáme kompostovisko, ani bylinkový záhon. Škole chýba tiež externá učebňa v prírode.