„Slová UZNANIA a OCENENIA sú pre deti ako slnko a dážď pre kvety.

Nájdite si dnes čas, aby ste povedali vašim deťom, že ich máte radi a povedzte im aj prečo. A potom sa pozerajte na ten zázrak, ako celé rozkvitnú priamo pred vašimi očami.“ (L.R.Knost)

 

 

Sociálny pedagóg

Mgr. Lucia Kudláčová

e-mail: lucia.kudlacova@zsokruzna.sk

 

Konzultačné hodiny :

pondelok        13:00 – 14:00 hod                  

utorok              8:30 – 14:30 hod

-konzultácia v inom čase možná kedykoľvek po e-mailovej dohode

 

Kde sa nachádza:

  • v kabinete výchovného poradcu na poschodí

 

Kto je sociálny pedagóg?

      Sociálny pedagóg je odborný zamestnanec a patrí k špecifickým pomáhajúcim profesiám, pretože nielen kultivuje osobnosť dieťaťa a mladistvého, podáva mu po mocnú ruku v ťažkostiach, ale tiež rozvíja jeho potenciál a zodpovedné plnenie sociálnych rolí v súlade so spoločenskými požiadavkami.

Sociálny pedagóg v škole je rovnocenným odborným pracovníkom, ktorý spolupracuje v inkluzívnom tíme pedagogických a odborných pracovníkov školy v záujme vytvárania priaznivých podmienok výchovy žiakov, rozvoja ich osobnosti, a to v dvoch základných smeroch:

  • priamou výchovnou činnosťou, sociálnou výchovou, podporovaním pozitívnych sociálnych javov, podporou prosociálnych foriem správania žiakov,
  • korekciou nepriaznivých sociálnych vplyvov, ktoré narúšajú edukačný proces, reedukáciou narušených kognitívnych, emocionálnych, vôľových a sociálnych funkcií osobnosti.

Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálno-pedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie správania. Vykonáva expertíznu činnosť a osvetovú činnosť.

Sociálny pedagóg pracuje s dieťaťom individuálne aj skupinovo.

     Skupinová práca zvyčajne prebieha v triedach, využíva techniky sociálno-psychologických výcvikov a je zameraná na jednej strane na nápravu vzťahov medzi deťmi, reguláciu konfliktov a na druhej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, na nonkognitívne (mimopoznávacie) schopnosti detí, čiže rozvíja kreativitu, kultivovanosť, socializáciu detí, ich emočnú inteligenciu, sebaponímanie a sebareflexiu či hodnotovú orientáciu.

     Individuálne pracuje s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, deťmi vyžadujúcimi si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc, alebo mimoriadnu zdravotnú starostlivosť. Táto práca prebieha v rámci inkluzívneho tímu, jeho súčasťou je psychodiagnostika. Za spolupráce s rodičom sníma anamnézu a ponúka ďalšie odporúčania pre rodičov formou poradenstva (ako ďalej pracovať s dieťaťom) alebo vyhľadania odbornej pomoci.

     S dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, vychovávateľa, žiakov, zákonných zástupcov  alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede. Konzultuje a intenzívne komunikuje s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov, najmä záškoláctva, agresie, šikanovania, delikvencie a syndrómu CAN. 

 Preventívna činnosť 

     Realizuje primárnu a sekundárnu prevenciu sociálno-patologických javov, formou prednášok, besied a dlhodobých programov ako aj aktivít na vytvorenie lepšej atmosféry a klímy v triede, škole 

 Čo je cieľom práce sociálneho pedagóga?

     Cieľom práce sociálneho pedagóga je mapovanie sociálno-patologických javov v škole prostredníctvom metód sociálnej diagnostiky (depistážne dotazníky mapujúce správanie v škole, v rodine, v skupine, sociometrické dotazníky – vzťahy v triede).

S kým sociálny pedagóg spolupracuje?

     Prioritne v rámci inkluzívneho tímu, so školskou špeciálnou pedagogičkou a školskou psychologičkou, pedagógmi školy, pedagogickými asistentmi. Ďalej spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, mestskou i štátnou políciou, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, priamo s oddelením sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately.