Zloženie stravovacej komisie:

Predseda: Mgr. Počatková Sidónia
Členovia:
1.) p. Šipošová Ľubica, vedúca ŠJ
2.) p. Cifruľáková Eva, hlavná kuchárka
3.) p. Germušková Mária, kuchárka
4.) Mgr. Giraltošová Anna, zást. riaditeľky školy
5.) Mgr. Nahálková Anna, koordinátor Zdravej školy
6.) Mgr. Hičová Katarína, zástupca uč. 5.- 9. roč.
7.) PaedDr. Kočišková Dana, zástupca uč. 1.- 4. roč.
8.) p. Musbihová Jana, zástupca ŠKD
9.) p. Šipošová Bibiána, zástupca rodičov
10.) Ing. Bruňová Sidónia, zástupca rodičov
11.) p. Makšinová Kvetoslava, zástupca rodičov

Činnosť stravovacej komisie:

V rámci svojej činnosti stravovacia komisia:
a) pomáha vedúcej ŠJ úspešne riadiť prevádzku podľa zásad správnej výživy,
b) kontroluje a usmerňuje pestrosť stravy,
c) sleduje čas výdaja stravy a vykonávania pedagogického dozoru,
d) spolupracuje pri vytváraní kultúrneho prostredia, estetiky stolovania a hygieny výdaja stravy,
e) sleduje zostavovanie jedálnych lístkov.

Pracovná náplň komisie:

1. Činnosť komisie sa bude riadiť smernicami pre prácu stravovacej komisie.
2. Komisia bude zasadať 2-krát ročne a prípadne podľa potreby aj viackrát.
3. Kontrola hygieny stravovania a prostredia ŠJ budú vykonávané členmi komisie:
a) vizuálne,
b) nahliadnutím do dokumentácie ŠJ,
c) kontrolami jedálneho lístka.
4. Spolupráca s vedúcou ŠJ a ostatnými pracovníčkami.
5. Riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z pripomienok žiakov, učiteľov a rodičov z triednych rodičovských schôdzok a schránky dôvery.