Špeciálny pedagóg

Mgr. Vladimír Gaľa

e-mail: vladimir.gala@zsokruzna.sk

 

Práca špeciálneho pedagóga na škole:

 

 1. Poskytovanie špeciálnopedagogických, terapeutických služieb žiakom so špeciálnopedagogickými potrebami.
 2. Konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom žiakom so ŠVVP.
 3. Konzultácie, odborné poradenské služby a metodická pomoc pedagógom.
 4. Sprostredkovanie a styk s poradenskými zariadeniami.
 5. Konzultácie s poradenskými zariadeniami a inými spolupracujúcimi zariadeniami
 6. Predkladanie návrhov a podnetov na skvalitnenie a zefektívnenie výchovnovzdelávacej práce s deťmi so špeciálnymi pedagogickými potrebami.
 7. Sledovanie platnej legislatívy v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva.
 8. Spolupracovať s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu pre individuálne začleneného žiaka.
 9. Metodické vedenie asistentiek učiteľa.
 10. Pravidelné vzdelávanie sa o inovatívnych prístupoch, metódach a formách práce s deťmi so ŠVVP.
 11. Zabezpečenie špeciálnopedagogickej podpory.
 12. Zabezpečenie písomnej dokumentácie potrebnej k odoslaniu na CPPaP, CŠPP, SCŠPP od rodičov a triednych učiteľov, sprostredkovanie priameho kontaktu so psychológmi, špeciálnymi pedagógmi a s inými odbornými lekármi.