Interaktívna tabuľa

Rôzne reakcie učiteľov a žiakov našej školy ukazujú, že jedným z hlavných výhod interaktívnych tabúľ je budovanie triednej komunity okolo výpočtovej techniky.

Žiaci sa už v podstate nemusia združovať ako dav okolo jediného počítača a pozorovať tak demonštráciu nejakej aplikácie, namiesto toho sa počítač stáva zdieľaným zdrojom pre celú triedu.

Interaktívne tabule umožňujú rýchly prístup k obrovskej databáze rôznych zdrojov, najmä, keď sú pripojené k internetu. Hoci obľuba v používaní interaktívnej tabule je rastúca, existuje stále nedostatok materiálov z výskumu, ktorý by zhromažďoval a analyzoval údaje týkajúce sa týchto technológií. Väčšina takýchto materiálov je najčastejšie len vo forme odporúčaní pre učiteľov a žiakov.

Náplňou tejto aktivity je pripraviť učiteľov na prácu s interaktívnou tabuľou – učitelia získajú základné zručnosti pri práci s interaktívnou tabuľou na vyučovacej hodine. V rámci školení bolo a bude učiteľom ponúknuté širokospektrálne možnosti využitia tohto inovatívneho prvku na vyučovacej hodine v jednotlivých predmetoch. Uvedená aktivita prispieva k inovácií metód vzdelávania s dôrazom na využívanie IKT vo vyučovacom procese.

Po prípravnej fáze, ktorá pozostávala z nákupu interaktívnych tabúľ, tabletu, digitálneho mikroskopu, notebooku a vizualizéru nasledovala fáza Vzdelávanie učiteľov so zameraním na získanie kompetencií pre prácu s IKT a tvorbu vzdelávacích programov, ktorá pozostáva z:
a) priameho školenia – 2 tréning x 1 deň x 8 hodín pre 12 učiteliek a učiteľov
b) e-learningu v trvaní 3 mesiacov ako pokračovanie priameho školenia.

Boli využité tieto formy vzdelávania:
1. Teoretické školenie využitia a ovládania interaktívnej tabule a interaktívnych zariadení
2. Praktické školenia interaktívnej technológie, zariadení a softvéru IKT
3. Praktické cvičenia s prácou IKT zariadení a softvérom IKT
4. Individuálne konzultácie s lektorom počas školenia

Program 1. tréningu:
– Základy obsluhy interaktívnej tabule
– Pokročilá obsluha interaktívnej tabule

Program 2. tréningu:
– Tvorba interaktívnych úloh
– Využitie interaktívnych softvérov vo vyučovaní

Cieľom nášho vzdelávania bolo:
– naučiť sa tvoriť učebné materiály a otázky pre žiakov s interaktívnymi prvkami,
– využívať zdroje na internete efektívne a v krátkom čase,
– oboznámiť sa s programami, ktoré vám umožnia tvorbu pútavých učebných materiálov,
– prekonať bariéru k plnému využitiu výpočtovej techniky,
– dozvedieť sa, ako jednoduchými úpravami zmeníte klasické prípravy na interaktívne,
– prispieť k modernizácii a atraktívnosti nášho vyučovania.