„Vyučovať znamená navždy vstúpiť do života iných .“

Anonym

Motto, ktorým sme začali vzdelávanie učiteľov našej školy v rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú.

Uvedomujúc si význam hore uvedeného citátu bude sa 18 učiteliek oboznamovať s metódami a formami práce, organizáciou života triedy, tvorbou pravidiel triednych kolektívov , ale aj školy, tvorbou celoročnej témy, aplikačnými úlohami, ako rozvíjať životné zručnosti – kľúčové kompetencie v zmysle metodiky integrovaného tematického vyučovania.

Pod vedením skúsených lektoriek z Asociácie Susan Kovalikovej v Bratislave je naplánovaných 6 tréningov v celkovom počte 150 hodín.

Prvý tréning sme absolvovali 4.1.2010 – 6.1.2010, kde sme vstúpili do úvodu metodiky integrovaného tematického vzdelávania, ako fungujú chybné mémy vo vzdelávaní a ako vytvárame nové mémy, aké dôležité sú v našom živote pravidlá a ako ich tvoríme, kontrolujeme ich dodržiavanie a prispôsobujeme konkrétnym podmienkam.

Pani učiteľky si na tri dni zložili „učiteľské klobúky“ a vymenili si ich za „žiacke šiltovky“, aby priamo prežili jednotlivé témy z pohľadu žiakov.

Aby ste lepšie spoznali podstatu integrovaného tematického vzdelávania budeme Vám prinášať informácie i na stránkach našej školy.

„Od učiteľa k učiteľovi – nech deti sveta majú z našej práce úžitok“

Ann McLennan,Ph.D.

Začíname novým citátom naše druhé stretnutie s integrovaným tematickým vyučovaním. V dňoch 26. februára až 28. februára 2010 stretli sme sa opäť s lektorkou Anetou pri rozširovaní našich poznatkov z tejto oblasti.

Cieľom druhého tréningu bolo:
– Modelovať sociálne a osobnostné kompetencií učiteľmi, žiakmi.
– Oboznámiť sa s metodikou rozvoja sociálnych a osobnostných kompetencií.
– Precvičiť si tvorbu aplikačných úloh.
– Oboznámiť sa s Gardnerovou teóriou viacnásobnej inteligencii
– Získať základné poznatky o Bloomovej taxonómii pri tvorbe aplikačných úloh.
– Oboznámiť sa s integráciou sociálnych zručností vo vyučovaní.

Tento cieľ sa nám podarilo naplniť nielen sedením a prijímaním teoretických poznatkov, ale priamo v zážitkovom učení vyskúšať si ako sa tvoria aplikačné úlohy, kam zaradiť jednotlivé zručnosti alebo ako postaviť otázku v zmysle Bloomovej taxonómie. Príjemné energizéry a harmonizéry nás nielen pobavili, ale stali sa súčasťou zbierky aktivít pre prácu so žiakmi na hodinách v škole.

„Deti nemôžeme stvárňovať podľa svojej vôle. Musíme ich mať, milovať a vychovávať čo najlepšie a inak ich nechať na pokoji.“

GOETHE

Pod názvom Tréning vysoko efektívneho učenia / ITV sme v dňoch 12. – 14. 3. 2010 zrealizovali III. tréning učiteľov pripravujúcich sa na zmenu vyučovacích metód, foriem a štýlov pri realizácii aktivity Od vzdelávacieho programu k vyučovacej hodine v rámci projektu Škola, v ktorej sa všetci učia ako poznávať veci okolo nás.

Cieľom tréningu bolo:
• Zdokonaliť sa v integrácii vyučovacieho obsahu
• Rozvíjať pedagogické kompetencie:
o Tvorba scenára integrovaného tematického učebného bloku
o Identifikácia a tvorba kľúčového učiva
o Formulácia aplikačných úloh pre rôzne štýly učenia a úrovne Bloomovej taxonómie
o Spolupráca v tíme
• Vymeniť si skúsenosti z procesu zavádzania programu vysoko efektívneho učenia/ITV v školskej triede.

Naplniť tieto ciele nebolo vôbec ľahké. Unavené tváre účastníčok tréningu boli dôkazom plného nasadenia, ale zároveň odzrkadľovali uspokojenie, zvedavosť, hlbšie preniknutie do danej problematiky.

Často zazneli i otázky pre lektorku Dr. Táňu Piovarčiovú:
– „Budem to vedieť aplikovať v práci s deťmi?“
Alebo pochybnosti:
– „Čím viac viem o integrovanom tematickom vyučovaní, tým menej viem ako to budem realizovať s deťmi.“

Tieto pochybnosti boli postupne rozptyľované v zážitkovom učení, ktoré je hlavnou metódou tréningov.

„Deti milujú toho, kto miluje ich. A kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.“

GOETHE

Cieľom ďalšieho tréningu, ktorý sa konal 15.04.2010 – 17.04.2010 bolo:
– získať vedomosti o alternatívnych spôsoboch riešenia konfliktov

– zdokonaliť sa v poskytovaní spätnej väzby a vyjadrovaní pocitov

– naučiť sa formulovať ja správy

– získať skúsenosti so zavádzaním postupov alternatívneho riešenia konfliktov v triede

– získať informácie o školskom projekte kooperatívneho riešenia konfliktov.

Konflikt je stav, ktorý nás môže posunúť výrazne dopredu, ale zároveň to môže byť príčina odmietania alebo úplnej izolácie.

Konflikt v minulosti priniesol veľké objavy, ale aj veľké straty počas svetových vojen.

Konflikt je jav, ktorý sa nevyhýba ani školskému prostrediu. Práve tu môže mať veľa podôb:
• konflikt žiak – žiak
• konflikt žiak – učiteľ
• konflikt učiteľ – žiak
• konflikt učiteľ – učiteľ
• konflikt riaditeľ – učiteľ
• konflikt žiak – upravovačka
• konflikt učiteľ – upravovačka.

Každý konflikt prechádza rôznymi fázami, ktoré ak sú dobre zvládnuté, môžu následky konfliktu výrazne zmierniť alebo odstrániť.

Rovnako ako minulé tréningy striedali sa teoretické bloky so zážitkovým učením, ktorého vyvrcholením bolo nekonflliktným spôsobom vyriešiť zložitú situáciu „krachujúcej drevárskej firmy“ a školy, s obmedzeným rozpočtom, ale veľkou potrebou zakúpenia nových školských lavíc. Účastníčky tréningu boli rozdelené do dvoch skupín, ktoré nezávisle na sebe riešili tento problém. Pozorovateľom bola lektorka Anet, ktorá následne po skončení „rokovaní“ urobila spoločne s účastníčkami rozbor jednotlivých situácií. Cieľom aktivity bolo v konkrétnej situácii aplikovať teoretické poznatky tréningu.

„Škola je chrámom výchovy, a preto najviac nezbedností robia deti v škole.“

MARK TWAIN

Aby sme tieto „nezbednosti“ čo najlepšie zvládli absolvovali učitelia I. a II. stupňa našej základnej školy 13.mája 2010 – 15.mája 2010 ďalší z tréningov integrovaného tematického vzdelávania – tvorby celoročnej témy, ktorého cieľom bolo :

– Vedieť pracovať s kurikulom a rozvinúť ho

– Prepájať kurikulum s reálnym životom

– Hľadať súvislostí v medzipredmetových vzťahoch

– Pracovať na zlepšovaní prezentačných schopností učiteľa

– Vnímať celoročnú tému ako poznávacia štruktúru a jej komponenty (podtémy a tematické časti)

– Poznať možnosti integrácie vyučovacieho obsahu v praxi.

V príjemnej pracovnej atmosfére sme sa všetci preniesli do septembra 2010, predstavili sme si našich nových žiakov a na papier sme začali ukladať témy, tematické celky, ciele z jednotlivých predmetov, ktoré spolu súvisia, ktoré sa navzájom ovplyvňujú, ktoré po vzájomnej dohode „presunieme“ a podobne. Pri prezentáciách vznikali veselé i vážne diskusie, ktoré nás pomalými krokmi posúvajú k naplneniu cieľa – Od vzdelávacieho programu k vyučovacej hodine.

JEDEN DEŇ V TRIEDE ITV

Vzdelávací model Integrated Thematic Instruction, (Integrované tematické vyučovanie) amerických lektoriek Susan J. Kovalikovej a Karen D. Olsenovej z Kalifornie, súvisí s novým súborom pravidiel a limitov vzdelávania označovanou ako humanistické vyučovanie.

Vyučovanie podľa modelu ITV S. Kovalikovej sa v našej škole bude realizovať od školského roku 2010/2011.

Podľa tohto modelu vysoko-efektívneho učenia budú postupovať 3 triedy na I. stupni – I.A triedna učiteľka PaedDr. Mariana Fejková, II.B triedna učiteľka Mgr. Katarína Jurčišinová, IV.D triedna učiteľka Mgr. Monika Tomovčíková a V.C triedna učiteľka PaedDr. Dana Hamariková . Menované panie učiteľky a spolu s nimi ďalších 14 učiteliek, ktoré budú pracovať v týchto triedach sú absolventkami vzdelávania zameraného na prácu s využitím postupov, foriem, metód a zásad práce v triedach ITV, ktoré bolo realizované v rámci Projektu Škola, v ktorej sa všetci učia spoznávať veci okolo nás v rámci Operačného programu Vzdelávanie – Premena tradičnej školy na modernú spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom a ktorého záverečné stretnutie bolo uskutočnené v dňoch 3.júna 2010 – 5.júna 2010 pod vedením Dr. T. Piovarčiovej.

Ide o spôsob vyučovania, ako pristupovať k vytváraniu takého prostredia na učenie, ktoré je mozgovo súhlasné, to znamená učiť sa čo najefektívnejšie.

Cieľom tohto modelu je zefektívniť vyučovanie na škole pomocou progresívnych vyučovacích metód a stratégií.

V modeli ITV sa ako prvoradá podmienka zdôrazňuje vytvorenie vonkajšieho i vnútorného prostredia, ktoré čo najviac napomáha procesu učenia. Len v takomto prostredí – neohrozenom, je možné od žiakov očakávať tvorivé a zmysluplné výkony.

Základ tvorí 9 mozgovo súhlasných zložiek, ktoré musia byť splnené, aby mozog účinne pracoval.
1. neprítomnosť ohrozenia
2. významnosť obsahu
3. možnosť výberu
4. primeraný čas
5. obohatené prostredie
6. spolupráca
7. okamžitá spätná väzba
8. dokonalé zvládnutie
9. podporujúce prostredie

Poznámka: uvedené mozgovo súhlasné zložky sú podrobne rozpracované a analyzované v literatúre: Kovaliková, S., Olsenová, D.: Integrované tematické vyučovanie, Bratislava: FABER, 1996.

Prvou fázou v procese prípravy kurikula pre triedu s ITV je tvorba celoročnej témy , ktorá obsahuje celoročné učivo a sociálne zručnosti upevňujúce sa v priebehu školského roka. Celoročná téma je reprezentovaná symbolickým názvom, ktorý je deťom blízky a zmysluplný. Podliehajú jej podtémy, mesačné /dvoj-trojmesačné/ učivá k celoročnej téme.

Pred príchodom učiteľa a začiatkom vyučovania si pozerajú knižky, alebo kreslia, robia činnosť, akú si sami zvolia. Pred vyučovaním si odkreslia a odpíšu mapu mysle – denný program, ktorý slúži namiesto rozvrhu hodín a zároveň poskytuje názornú priestorovú predstavu o dennom učive, čo budeme robiť.

V triede ITV „nezvoní“ , neobmedzujú nás 45 minútové hodiny. Jednotlivé predmety sú integrované, prepojené. Rovnaká téma sa preberá vo viacerých predmetoch z rôznych hľadísk a poukazuje sa na vzájomné súvislosti javov a poznatkov.

Vyučovanie prebieha v blokoch, kde každý blok má 90 minútové trvanie.

Medzi jednotlivými činnosťami sú do vyučovacieho procesu zaraďované rôzne relaxačné chvíľky, energizéry.

V triede sú lavice usporiadané netradične, žiaci majú svoju vlastnú knižnicu, oddychový kútik, kde si môžu kedykoľvek oddýchnuť.

Deň začína rannou komunitou – ide o spoločné stretnutie žiakov a učiteľa v kruhu . Kruh vyjadruje rovnocennosť vzájomných vzťahov, nemá začiatok, ani koniec. Nasleduje spoločný rozhovor o svojich pocitoch, zážitkoch problémoch, deti sa pozitívne naladia na vyučovanie. Pri komunite ide vždy o citovú zložku procesu učenia. Používa sa aj na konci dňa, keď sa deň hodnotí. Žiaci sa učia navzájom počúvať, neskákať si do reči, učia sa tolerancii, trpezlivosti a pod. V priebehu celého roka upevňujú pravidlá spolužitia v triede a sociálne zručnosti, ktoré dúfajme budú uplatňovať nielen v škole, ale aj v ďalšom živote.

Základné odlišnosti tried ITV od tried klasických sú v oblastiach:
a./ cieľov:
• rozvoj sociálnych zručnosť detí,
• celistvý pohľad na svet, chápanie vzájomných vzťahov okolitého sveta
• vytvorenie mozgovo súhlasného prostredia v škole
b./ obsahu vzdelávania a výchovy:
• integrácia predmetov na báze celoročných tém
• výchova životných zručností podľa S. Kovalikovej
c./ metód, prostriedkov a výchovy:
• ranná komunita, vyučovanie v blokoch, interakčné hry
• relaxácia, zážitkové učenie
• práca v skupinách, striedanie rôznych druhov činností /možnosť uplatnenia detí rôznych typov inteligencie/
d./ využívanie učebných pomôcok:
• využívanie konkrétnych autentických materiálov, manipulatív /pomôcky tvorivo vyrábané vyučujúcim/
• doplnková literatúra /encyklopédie, knihy o prírode a histórii a pod./

Výhody modelu ITV sú v:
• v aktivite
• samostatnosti
• tvorivosti žiakov
• v pozitívnej, pokojnej a radostnej atmosfére na vyučovaní
• v komplexnosti

 

Školenie ITV 1

Školenie ITV 2

Školenie ITV 3

Školenie ITV 4

Školenie ITV 5

Školenie ITV 6

FOTOGALÉRIA