Stránky jednotlivých predmetov:

Anglický jazyk

Biológia – Chémia

Cudzie jazyky

Dejepis a občianska náuka

Etická a náboženská výchova

Fyzika

Geografia

Hudobná výchova, výtvarná výchova, výchova umením

Informatika

Matematika

Slovenský jazyk a literatúra

Telesná výchova a športová príprava