Charakteristika učebného predmetu MAT

Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na získanie schopnosti  rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky). Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.

 

5. ročník

Učivo v 5.ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania. Dokončuje sa vytváranie pojmu prirodzeného čísla. Žiak sa oboznamuje s algoritmami počtových výkonov v obore prirodzených čísel, so základnými geometrickými útvarmi, skúma a objavuje ich vlastnosti, naučí sa systematicky  vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať
a tvoriť grafy.

6. ročník

Učivo 6. ročníka je zamerané na pochopeni pojmu desetinné číslo a počtové výkony v obore desetinných čísel. Súčasťou je aj dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc. Žiak rozvíja svoje poznatky o základných geometrických útvaroch, skúma a objavuje ich vlastnosti. Učí sa zisťovať odhadom, meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok, obsahu, učí sa systematicky vypisovať možnosti a zisťovať ich počet a rozumieť bežným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam.

7. ročník

Učivo v siedmom ročníku je zamerané na pochopenie pojmu zlomku a počtové operácie so zlomkami, žiaci v nadväznosti na predchádzajúce vedomosti rozvíjajú svoje poznatky o základných geometrických útvaroch útvaroch v rovine aj priestore. Riešia polohové a metrické úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti. Tematický okruh Logika sa prelína celým matematickým učivom a rozvíja schopnosť žiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky.

8. ročník

Učivo v ôsmom ročníku je zamerané na pochopenie pojmu celé číslo, kladné a záporné číslo a počtové operácie s týmito číslami v rozšírenom obore desetinných čísel. V súvisloti s potrebami praxe sa rozvíja učivo venované riešeniu slovných úloh s využitím rovníc a propedeutika kombinatoriky, štatistiky a pravdepodobnosti. Prehlbujú sa ďalej poznatky o základných geometrických útvaroch v rovine a v priestore, rysovacie zručnosti a algoritmizácia riešenia niektorých konštrukčných úloh. Dôraz sa kladie na úlohy z praxe a použitie jednotiek sústavy SI.

 

Ciele učebného predmetu

Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.

Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie matematickej symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiak by mal vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. Má podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov a dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti.