Mgr. Martin Nebesník

riaditeľ školy

Študoval na Gymnáziu v Sobranciach v  rokoch 1978 – 1982, neskôr na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Pedagogickej fakulte v Prešove, odbor ruský jazyk a literatúra – zemepis.

Pôsobí v škole ako pedagóg od roku 1988. V rokoch 2002- 2022 bol zástupcom riaditeľa školy pre II. stupeň a zároveň štatutárnym zástupcom riaditeľa školy.

1. augusta 2022, po úspešnom absolvovaní výberového konania, bol vymenovaný za riaditeľa školy na funkčné obdobie  2022 – 2027.

Kontakt:

tel.: 056/6425838

e-mail: martin.nebesnik@zsokruzna.sk

 

 

 

 

 


                                                                                                                  Zástupcovia riaditeľa školy

 

 

Mgr. Veronika Kmecová

zástupkyňa riaditeľa pre I. stupeň

Študovala na Gymnáziu Pavla Horova v rokoch 2000 – 2004, neskôr ukončila štúdium štátnou záverečnou skúškou na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Filozofickej fakulte, odbor dejepis – náuka o spoločnosti.

Pôsobí ako pedagóg v škole od roku 2015.

1. augusta 2022 bola vymenovaná za zástupkyňu riaditeľa školy pre I. stupeň.

Kontakt:

tel.: 056/6425838

e-mail: veronika.kmecova@zsokruzna.sk

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Petrovič

zástupca riaditeľa pre II. stupeň

Študoval na Gymnáziu  na ul. Ľ. Štúra Michalovce v rokoch 1999-2003, neskôr ukončil štúdium štátnou záverečnou skúškou na Univerzite Pavla .Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulte, odbor geografia – informatika.

Pôsobí ako pedagóg v škole od roku 2012.

V období od 1. januára 2022 do 31. januára 2022 bol zástupcom riaditeľa školy pre I. stupeň a následne od 1. februára 2022 do 31. júla 2022 bol poverený zastupovaním riaditeľa školy. 1. augusta 2022 bol vymenovaný za zástupcu riaditeľa školy pre II. stupeň a zároveň štatutárnym zástupcom riaditeľa školy.

Kontakt:

tel.: 056/6425838

e-mail: martin.petrovic@zsokruzna.sk