ETICKÁ VÝCHOVA

Charakteristika predmetu
Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.

Ciele predmetu
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárneho vzdelávania je:- poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a iniciatívu – umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch – vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) správanie – umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne správanie – umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie – spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg – umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou – rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie – vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami – umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom – vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia – učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život – rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka.

Stratégia vyučovania
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku a zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt.
Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky: hru, hranie rolí, hranie scénok anketové metódy, metódu posilňovania problémové vyučovanie, dramatizácia … hodnotovú reflexiuzáznamy pozorovaní, vedenie denníka, zbieranie článkovinterview s rodičmi alebo inými osobamizážitkové učenie, čítanie rozprávok, príbehovvhodné obrázky, audio i videonahrávky a iný rôzny motivačný materiál

Do procesuálnej stránky etickej výchovy patrí výchovný štýl. Je to vzťah učiteľa k žiakom, ktorý je charakterizovaný nasledujúcimi zásadami:

1. Vytvorme z triedy výchovné spoločenstvo.

2. Prijmime žiaka takého, aký je a prejavujme mu priateľské city.

3. Pripisujme žiakom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť (vyjadrujme pozitívne očakávania).

4. Formulujme jasné a splniteľné pravidlá.

5. Nabádajme, je to osvedčený výchovný prostriedok.

6. Na negatívne javy reagujme pokojným poukázaním na ich dôsledky (induktívna disciplína)

7. Odmeny a tresty používajme opatrne.

8. Do výchovného procesu zapojme aj rodičov.

9. Buďme nositeľmi radosti.

 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacieho predmetu

Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou. Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie.

Ciele predmetu

Cieľom náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárneho vzdelávania je, aby žiak vedel:

 • formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt postojov a konania.
 • hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.
 • formovať svedomie prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie.
 • rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi.
 • viesť k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti.
 • rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou a tým, čo je skutočne morálnym
 • dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
 • osvojiť si náuku cirkvi, čo mu umožňuje budovať jeho osobnú vieru a život v cirkvi.
 • oboznamovať sa s pokladom viery obsiahnutým vo Svätom písme, ktoré živí a usmerňuje celý kresťanský život.
 • spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom.
 • oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia a čítania Božieho slova.

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja.